مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بر مصرف و درآمد و حساس بودن درآمد – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumption Taxes, Income Taxes, and Revenue Sensitivity: States and the Great Recession ترجمه عنوان مقاله مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و حساس بودن درآمد: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط حقوقی کنونی در برابر حرفه حسابداری دولتی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the Current Legal Environment Facing the Public Accounting Profession: Recommendations for a Consistent U.S. Policy ترجمه عنوان مقاله محیط حقوقی کنونی در برابر حرفه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? ترجمه عنوان مقاله تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Economic Consequences of Expanding Accounting Recognition ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Economy-Wide Sentiment on Analysts’ Research Activities ترجمه عنوان مقاله تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استراتژی کسب و کار در محیط اطلاعات شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Business Strategy Impact a Firm’s Information Environment? ترجمه عنوان مقاله تاثیر استراتژی کسب و کار در محیط اطلاعات شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازگویی حسابداری و سیاست پولی شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting Restatements and Corporate Cash Policy ترجمه عنوان مقاله بازگویی حسابداری و سیاست پولی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اختیارات بانکی از طریق رویدادهای وام – SSRN 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fair Value Exposure, Auditor Specialization, and Banks’ Discretionary Use of the Loan Loss Provision ترجمه عنوان مقاله قرار گرفتن در معرض ارزش منصفانه، تخصص حسابرسان و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و سبک آنها بر انتخاب گزارشگری مالی – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board Members With Style: The Effect of Audit Committee Members and Their Personal Styles on Financial Reporting Choices ترجمه عنوان مقاله اعضای هیئت مدیره با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی داخلی در هند و چین – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internal Auditing in India and China: Some Empirical Evidence and Issues for Research ترجمه عنوان مقاله حسابرسی داخلی در هند و چین: برخی شواهد تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Mandatory Disclosure of Internal Control Weaknesses Affect Corporate Financing Decisions? ترجمه عنوان مقاله تاثیر آشکار سازی الزامی ضعف های کنترل داخلی بر تصمیم گیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش حسابرسی: دستورالعمل برای شفافیت بیشتر – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reflections and Review on the Audit Procedure: Guidelines for More Transparency ترجمه عنوان مقاله بازتاب و بررسی در مورد روش حسابرسی: دستورالعمل برای شفافیت بیشتر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران اعتماد در میان شرکت های انرژی چینی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Path Analysis of Greenwashing in a Trust Crisis Among Chinese Energy Companies: The Role of Brand Legitimacy and Brand Loyalty ترجمه عنوان مقاله تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان