مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender differences in STEM undergraduates’ vocational interests: People–thing orientation and goal affordances ترجمه عنوان مقاله  تفاوت های جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: اهداف افراد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personality change via work: A job demand-control model of big-five personality changes ترجمه عنوان مقاله  تغییر شخصیت از طریق کار: یک مدل کنترل تقاضای شغلی تغییرات شخصیتی پنج گانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  34 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and validation of a measure ترجمه عنوان مقاله  تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار: توسعه و اعتبار سنجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perceived career barriers and vocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and moderation effects ترجمه عنوان مقاله  موانع حرفه ای درک شده و نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه: بررسی میانجیگری و اثرات اعتدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سازگاری شغلی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Longitudinal links between career adaptability and academic achievement in adolescence ترجمه عنوان مقاله  پیوندهای طولی بین سازگاری شغلی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study ترجمه عنوان مقاله  آیا می توانیم کاری را انجام دهیم که خستگی شغلی را کاهش دهد و مشاغل را افزایش دهد؟ بررسی پنل سه ساله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Future orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری و نگرش آینده، سازگاری و تصمیم گیری شغلی را تعدیل می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعکاس برانگیختگی مشاوره ساخت و ساز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Prompting reflection and learning in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  انعکاس برانگیختگی و یادگیری در مشاوره ساخت و ساز حرفه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط   روانشناسی صنعتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای وآنالیز ادبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The career construction interview and literary analysis ترجمه عنوان مقاله  مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای و تجزیه و تحلیل ادبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره ساخت شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Critical moments in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  لحظات بحرانی در مشاوره ساخت شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج درک شده توسط نیرو خارجی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perceiving outcomes as determined by external forces: The role of event construal in attenuating the outcome bias ترجمه عنوان مقاله  نتایج درک شده توسط نیروهای خارجی تعیین می شود: نقش رویداد محکم در کاهش ضعف نتایج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر احساسات و تصمیم گیری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Affect, emotion, and decision making ترجمه عنوان مقاله  تاثیر، احساسات و تصمیم گیری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی عمومی مجله  رفتارهای سازمانی و فرایندهای تصمیم گیری انسانی – Organizational Behavior and Human […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fluid intelligence and working memory capacity: Is the time for working on intelligence problems relevant for explaining their large relationship? ترجمه عنوان مقاله  هوش سیال و ظرفیت حافظه کاری: آیا زمانی برای کار بر روی مسائل هوشی مرتبط با تشریح روابط وسیع آنها است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مشاهده و دانلود رایگان