مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و درآمد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of Depression Alleviation on Work Productivity and Income Among HIV Patients in Uganda ترجمه عنوان مقاله اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی آتیپیک و افسردگی غير آتیپيک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 67 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Atypical Depression and Non-Atypical Depression: Is HPA Axis Function a Biomarker? A Systematic Review ترجمه عنوان مقاله افسردگی آتیپیک و افسردگی غير آتیپيک: آیا محور HPA […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات رفتاری افسردگی مرتبط با صرع و مدل افسردگی اولیه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Different behavioral and pathological changes between epilepsyassociated depression and primary depression models ترجمه عنوان مقاله تغییرات رفتاری و پاتولوژیک بین افسردگی مرتبط با صرع و مدل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احترام به مراحل افسردگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Respecting the ‘stages’ of depression: Considering depression severity and readiness to seek help ترجمه عنوان مقاله احترام به مراحل افسردگی: توجه به شدت افسردگی و آمادگی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودمردم نگاری اکتشافی در مورد افسردگی در دانشگاه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reconstructing my identity: An autoethnographic exploration of depression and anxiety in academia ترجمه عنوان مقاله بازسازی هویت من: خودمردم نگاری اکتشافی در مورد افسردگی و اضطراب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خنده کم در پسرانی در معرض اختلالات روانی و فکری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reduced Laughter Contagion in Boys at Risk for Psychopathy ترجمه عنوان مقاله شیوع خنده کم در پسرانی که در ریسک اختلالات روانی و فکری قرار داردند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر انسجام خانواده بر رضایت از تعطیلات – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining family cohesion’s influence on resort vacation satisfaction ترجمه عنوان مقاله آزمایش تاثیر انسجام خانواده بر رضایت از تعطیلات مکرر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پذیری خانواده درمانی بعد از خودزنی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: a pragmatic, phase 3, multicentre, randomised controlled trial ترجمه عنوان مقاله تاثیر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pharmacogenomics in the treatment of mood disorders: Strategies and Opportunities for personalized psychiatry ترجمه عنوان مقاله فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی: استراتژی ها و فرصت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سر درد و اضطراب/ اختلالات خلقی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Headache and anxiety/mood disorders: are we trapped in a cul-de-sac? ترجمه عنوان مقاله سر درد و اضطراب/ اختلالات خلقی: آیا ما به بن بست خورده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شدت کار، خستگی عاطفی و رضایت از زندگی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Work intensity, emotional exhaustion, and life satisfaction: the moderating role of psychological detachment ترجمه عنوان مقاله شدت کار، خستگی عاطفی و رضایت از زندگی: نقش واسطه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط رضایت شغلی و رضایت از زندگی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How do career satisfaction and life satisfaction associate? ترجمه عنوان مقاله ارتباط رضایت شغلی و رضایت از زندگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life satisfaction data in a developing country: CaliBRANDO measurement system ترجمه عنوان مقاله اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور: سیستم سنجش کالیبرندو فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان