مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش دیدگاه بینایی فضایی فرد دیگر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When Do Humans Spontaneously Adopt Another’s Visuospatial Perspective? ترجمه عنوان مقاله  چه زمانی انسان ها به خودی خود دیدگاه بینایی – فضایی یک فرد دیگر را می پذیرند؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی گرایش های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اضطراب در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Prevalence of Depression and Anxiety among Patients with Multiple Sclerosis Attending the MS Clinic at Sheikh Khalifa Medical City, UAE: Cross-Sectional Study ترجمه عنوان مقاله  شیوع افسردگی و اضطراب در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کلینیک ام اس در بیمارستان شیخ خلیفه: مطالعه مقطعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیط زیست و فرهنگ سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizational Climate and Culture: Reflections on the History of the Constructs in JAP ترجمه عنوان مقاله  محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  49  صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در موردCBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Internet-based CBT for social phobia and panic disorder in a specialised anxiety clinic in routine care: Results of a pilot randomised controlled trial ترجمه عنوان مقاله  CBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس در یک کلینیک اضطراب تخصصی در مراقبت معمول: نتایج آزمون تصادفی مربوط به […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطق ی و روان درمانی مثبت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Group therapy for university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy ترجمه عنوان مقاله  گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات والدین در بیماری مزمن دوران کودکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Parenting interventions for childhood chronic illness: A review and recommendations for intervention design and delivery ترجمه عنوان مقاله  مداخلات والدین در بیماری های مزمن دوران کودکی: بررسی و پیشنهادات مرتبط با طراحی و ارائه مداخلات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  13 صفحه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط با شخصیت و رضایت از زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Persistent career indecision over time: Links with personality, barriers, self-efficacy, and life satisfaction ترجمه عنوان مقاله  دودلی مداوم در طول زمان: ارتباط با شخصیت، موانع، خودکارآمدی و رضایت از زندگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  36 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری شغلی آشکارسازی روزانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Daily manifestations of career adaptability: Relationships with job and career outcomes ترجمه عنوان مقاله  آشکارسازی روزانه سازگاری شغلی: ارتباط با نتایج شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  33 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender differences in STEM undergraduates’ vocational interests: People–thing orientation and goal affordances ترجمه عنوان مقاله  تفاوت های جنسیتی در علایق حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: اهداف افراد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personality change via work: A job demand-control model of big-five personality changes ترجمه عنوان مقاله  تغییر شخصیت از طریق کار: یک مدل کنترل تقاضای شغلی تغییرات شخصیتی پنج گانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  34 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های […]

Read More