مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف جذبی رنگ آنیونی از محلول آبی با میکروژل بر پایه نانوسلولز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Adsorptive removal of anionic dyes from aqueous solutions using microgel based on nanocellulose and polyvinylamine ترجمه عنوان مقاله  حذف جذبی رنگ های آنیونی از محلول های آبی با استفاده از میکروژل بر پایه نانوسلولز و پلی ونیل آمین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دی اکسید کربن در فرایند گاز تا متانول مرکب از بهسازی مخلوط دی اکسید کربن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficient utilization of carbon dioxide in a gas-to-methanol process composed of CO2/steam–mixed reforming and methanol synthesis ترجمه عنوان مقاله  استفاده موثر از دی اکسید کربن در فرایند گاز تا متانول مرکب از بهسازی مخلوط دی اکسید کربن / بخار و سنتز متانول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درجه حرارت شیمیایی از HCl ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  High-temperature chemistry of HCl and Cl2 ترجمه عنوان مقاله  درجه حرارت بالای شیمیایی از HCl و Cl2 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12صفحه رشته های مرتبط  شیمی گرایش های مرتبط  شیمی فیزیک و شیمی کاربردی مجله  احتراق و شعله – Combustion and […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بقایای آفت کش آلی کلر در نمونه خام مواد غذایی بازارهای باز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessment of organochlorine pesticide residues in raw food samples from open markets in two African cities ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی بقایای آفت کش های آلی کلر در نمونه های خام مواد غذایی بازارهای باز در دو شهر آفریقایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف مواد آلی فاضلاب کشتارگاه با ترکیب هضم ناهوازی و فرایند فوتو الکترو ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Removal of organic matter contained in slaughterhouse wastewater using a combination of anaerobic digestion and solar photoelectro-Fenton processes ترجمه عنوان مقاله  حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو – فنتون فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فتوکاتالیستی مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضلاب ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A review on photocatalytic ozonation used for the treatment of water and wastewater ترجمه عنوان مقاله  بررسی تلفیق ازونی فتوکاتالیستی مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضلاب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  شیمی گرایش های مرتبط  شیمی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید طعم با مخمر پسماند پوست پرتقال ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Yeast flavour production by solid state fermentation of orange peel waste ترجمه عنوان مقاله  تولید طعم با استفاده از مخمر توسط تخمیر جامد پسماند های پوست پرتقال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  صنایع غذایی و شیمی گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خود اشتعالی بوتانول و اتانول با سوخت دیزلی و بیودیزلی در احتراق ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Autoignition of blends of n-butanol and ethanol with diesel or biodiesel fuels in a constant-volume combustion chamber ترجمه عنوان مقاله  خود اشتعالی مخلوط های n-بوتانول و اتانول با سوخت های دیزلی و بیودیزلی در یک محفظه احتراق حجم ثابت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غشای پلیمری هیدروژل پانسمان زخم( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A review on polymeric hydrogel membranes for wound dressing applications: PVA-based hydrogel dressings ترجمه عنوان مقاله  مروری بر غشای پلیمری هیدروژل برای کاربرد پانسمان کردن زخم: پانسمان هیدروژل بر پایه PVA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  17 صفحه رشته های مرتبط  شیمی […]

Read More