مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: تحقیقی از بانک های نیجریایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و درآمد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of Depression Alleviation on Work Productivity and Income Among HIV Patients in Uganda ترجمه عنوان مقاله اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سود های سالم: خرده فروشی بین رشته ای – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Healthy Profits: An Interdisciplinary Retail Framework that Increases the Sales of Healthy Foods ترجمه عنوان مقاله سود های سالم: یک چارچوب خرده فروشی بین رشته ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی خرده فروشی مغازه بر تجربه خرید تفریحی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effects of retail store characteristics on in-store leisure shopping experience ترجمه عنوان مقاله اثرات ویژگی های خرده فروشی مغازه بر تجربه خرید تفریحی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی لوازم مد روز در فروشگاه های موقت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Opportunities for slow fashion retail in temporary stores ترجمه عنوان مقاله فرصت هایی برای خرده فروشی لوازم مد روز در فروشگاه های موقت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد فرصت های شغلی و غنی سازی کار خانوادگی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job Crafting and Work-Family Enrichment: The Role of Positive Intrinsic Work Engagement ترجمه عنوان مقاله ایجاد فرصت های شغلی و غنی سازی کار خانوادگی: نقش مثبت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرسودگی برای ایجاد فرصت های شغلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Burnout Model of Job Crafting: Multiple Mediator Effects on Job Performance ترجمه عنوان مقاله یک مدل فرسودگی برای ایجاد فرصت های شغلی: اثرات واسطه چندگانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملیات اجتماعی مسئولانه HR و تاثیر آن بر سلامت کارکنان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Socially responsible HR practices and their effects on employees’ wellbeing: Empirical evidence from Catalonia, Spain ترجمه عنوان مقاله عملیات اجتماعی مسئولانه HR و اثرات آن ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of employees’ wellbeing on performance in the workplace ترجمه عنوان مقاله تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر پاداش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does the crowd mean business? An analysis of rewards-based crowdfunding as a source of finance for start-ups and small businesses ترجمه عنوان مقاله آنالیز سرمایه گذاری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ابعاد جهت گیری کارآفرینی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining entrepreneurial orientation’s dimensions – performance relationship in Saudi family businesses: Contingency role of family involvement in management ترجمه عنوان مقاله بررسی ابعاد جهت گیری کارآفرینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تضاد در کسب و کار خانوادگی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Conflict management in family businesses: A bibliometric analysis and systematic literature review ترجمه عنوان مقاله مدیریت تضاد در کسب و کار خانوادگی: یک تجزیه و تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public Policy Perspective on Group Decision-Making Dynamics in Foreign Policy ترجمه عنوان مقاله دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری در خط مشی […]

مشاهده و دانلود رایگان