مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مولفه سازمانی بر رفتار امنیت کارمند ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Role of organizational factors affcting worker safety behaviour: a Bayesian Network Approach ترجمه عنوان مقاله  نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند: رویکرد شبکه بیزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و مهندسی صنایع گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز مربوط به شاخص عملکرد در صنعت کشاورزی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review ترجمه عنوان مقاله  مدیریت زنجیره تامین سبز مربوط به شاخص های عملکرد در صنعت کشاورزی: یک بازنگری جدید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection ترجمه عنوان مقاله  چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  13 صفحه رشته های مرتبط  محیط زیست، مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  لجستیک و زنجیره تامین و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرم افزاری ارزیابی ریسک زنجیره تامین یکپارچه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A software application for rapid risk assessment in integrated supply chains ترجمه عنوان مقاله  یک برنامه نرم افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره تامین یکپارچه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  لجستیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار مالکیت معنوی برای فعالیت استاندارد سازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A new intellectual property metric for standardization activities ترجمه عنوان مقاله  یک معیار مالکیت معنوی جدید برای فعالیت های استاندارد سازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  تکنولوژی صنعتی مجله  تکنولوژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد سازی و نوآوری در سفارشی سازی توده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of standardization and innovation on mass customization: An empirical investigation ترجمه عنوان مقاله  اثرات استاندارد سازی و نوآوری در سفارشی سازی توده ای: یک تحقیق تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابطه ابعاد دانش فرایند جستجو و نتایج نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Standardization efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation  outcomes ترجمه عنوان مقاله  تلاش های استاندارد سازی: رابطه بین ابعاد دانش، فرایندهای جستجو و نتایج نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهد تجربی انگیزه استانداردسازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motives to standardize: Empirical evidence from Germany ترجمه عنوان مقاله  انگیزه برای استانداردسازی: شواهد تجربی از آلمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  تکنولوژی صنعتی مجله  تکنولوژی – Technovation دانشگاه  آلمان کلمات کلیدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر طراحی غالب بر عملکرد نوآورانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Innovation and de facto standardization: The influence of dominant design on innovative performance, radical  innovation, and process innovation ترجمه عنوان مقاله  نوآوری و استاندارد سازی: تاثیر طراحی غالب بر عملکرد نوآورانه، نوآوری رادیکال و نوآوری در فرآیند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اکوسیستم نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Innovation ecosystems: A critical examination ترجمه عنوان مقاله  اکوسیستم های نوآوری: بازرسی ضروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کشاورزی و محیط زیست مجله  تکنولوژی – Technovation دانشگاه  دانشگاه ملی Daejeon، جمهوری کره، جمهوری کره کلمات کلیدی  اکوسیستمهای نوآوری، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع طراحی و برتری طراحی به عملکرد بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Contributions of design emphasis, design resources and design excellence to market performance in  technology-based service innovation ترجمه عنوان مقاله  مشارکت تاکتیک طراحی، منابع طراحی و برتری طراحی به عملکرد بازار در نوآوری خدمات مبتنی بر فناوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل محرکان همگرایی تکنولوژی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Technology fusion: Identification and analysis of the drivers of technology convergence using patent data ترجمه عنوان مقاله  تلفیق فناوری: شناسایی و تجزیه و تحلیل محرکان همگرایی تکنولوژی با استفاده از داده های ثبت اختراع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای فناوری شرکت با استفاده از استراتژی استقرار نیروی انسانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Technology upgrading of Small-and-Medium-sized Enterprises (SMEs) through a manpower secondment  strategy – A mixed-methods study of Singapore’s T-Up program ترجمه عنوان مقاله  ارتقای فناوری شرکت های کوچک و متوسط (SME) با استفاده از یک استراتژی استقرار نیروی انسانی – مطالعه ترکیبی از  برنامه T-Up سنگاپور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان