مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An ANP-SWOT approach for ESCOs industry strategies in Chinese building sectors ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد ANP-SWOT برای استراتژی های صنعت ESCO در بخش ساختمان چینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه تحلیلی و فازی بر مبنای سیستم تصمیم گیری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated approach of analytical network process and fuzzy based spatial decision making systems applied to landslide risk mapping ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد یکپارچه از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ایمنی در سیستم کار حفاری نفت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Safety assessment in oil drilling work system based on empirical study and Analytic Network Process ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ایمنی در سیستم کار حفاری نفت بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شهرت بر انتخاب تامین کننده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of reputation on supplier selection: An empirical study of the European automotive industry ترجمه عنوان مقاله تاثیر شهرت بر انتخاب تامین کننده: مطالعه تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حل مشکلات در انتخاب تامین کننده سبز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 61 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated model for solving problems in green supplier selection and order allocation ترجمه عنوان مقاله یک مدل یکپارچه برای حل مشکلات در انتخاب تامین کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش MOORA فازی و تکنیک FMEA برای انتخاب تامین کنندگان پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated fuzzy MOORA method and FMEA technique for sustainable supplier selection considering quantity discounts and supplier’s risk ترجمه عنوان مقاله روش MOORA فازی یکپارچه و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک برای انتخاب تامین کننده جهانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk assessment for global supplier selection using text mining ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک برای انتخاب تامین کننده جهانی با استفاده از متن کاوی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده در صنایع غذایی با روش FITradeoff – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Multicriteria Decision Model for Supplier Selection in a Food Industry Based on FITradeoff Method ترجمه عنوان مقاله مدل تصمیم گیری چند گانه برای انتخاب تامین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب و ارزیابی تامین کننده خدمات ابری – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Two-Stage Fuzzy Logic Model for Cloud Service Supplier Selection and Evaluation ترجمه عنوان مقاله مدل منطق فازی دو مرحله ای برای انتخاب و ارزیابی تامین کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تصمیم گیری علمی برای انتخاب تامین کننده – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Scientific Decision Framework for Supplier Selection under Interval Valued Intuitionistic Fuzzy Environment ترجمه عنوان مقاله چارچوب تصمیم گیری علمی برای انتخاب تامین کننده تحت فواصل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه پایداری و مدیریت ریسک در زنجیره تامین مد – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relationship between sustainability and risk management in fashion supply chains: A systematic literature review ترجمه عنوان مقاله رابطه بین پایداری و مدیریت ریسک در زنجیره تامین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در طول توزیع خوب دارویی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality risk management during pharmaceutical ‘good distribution practices’ – A plausible solution ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک کیفیت در طول توزیع خوب دارویی – راه حل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک زنجیره تامین تجارت کشاورزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agribusiness supply chain risk management: A review of quantitative decision models ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک زنجیره تامین تجارت کشاورزی: بررسی مدل های تصمیم گیری کمی […]

مشاهده و دانلود رایگان