مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Soil Carbon Dynamics in Soybean Cropland and Forests in Mato Grosso, Brazil ترجمه عنوان مقاله دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل در ماتوگروسو […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Controlling mechanism of absence seizures by deep brain stimulus applied on subthalamic nucleus ترجمه عنوان مقاله مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی عمیق اعمال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی پویایی تشنج ابسنس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dependence of absence seizure dynamics on physiological parameter evolution ترجمه عنوان مقاله وابستگی پویایی تشنج ابسنس ناشی از تکامل پارامترهای فیزیولوژیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تشنج پتیت مال – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A brief history of typical absence seizures — Petit mal revisited ترجمه عنوان مقاله تاریخچه مختصر تشنج غائب معمولی – بازبینی تشنج پتیت مال فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پویایی غیرخطی الکتروانسفالوگرافی خواب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear dynamical analysis of sleep electroencephalography using fractal and entropy approaches ترجمه عنوان مقاله تحلیل پویایی غیرخطی الکتروانسفالوگرافی خواب با استفاده از روشهای فراکتال و آنتروپی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در فیلم ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Characterization of electroencephalography signals for estimating saliency features in videos ترجمه عنوان مقاله مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی برای تخمین ویژگی های برجسته در فیلم ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آرام بخش در الکتروانسفالوگرافی پس از ایست قلب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of sedation on quantitative electroencephalography after cardiac arrest ترجمه عنوان مقاله اثر آرام بخش در الکتروانسفالوگرافی کمی پس از ایست قلب فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benign rolandic epilepsy and generalized paroxysms: A study of 13 patients. ترجمه عنوان مقاله صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی: مطالعه 13 بیمار. فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویتامین D در خاور میانه و آفریقای شمالی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Vitamin D in the Middle East and North Africa ترجمه عنوان مقاله ویتامین D در خاور میانه و آفریقای شمالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mood disorders in familial epilepsy: A test of shared etiology ترجمه عنوان مقاله اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی: آزمایشی از اتیولوژی اشتراکی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pharmacogenomics in the treatment of mood disorders: Strategies and Opportunities for personalized psychiatry ترجمه عنوان مقاله فارماکوژنومیک در درمان اختلالات خلقی: استراتژی ها و فرصت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سر درد و اضطراب/ اختلالات خلقی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Headache and anxiety/mood disorders: are we trapped in a cul-de-sac? ترجمه عنوان مقاله سر درد و اضطراب/ اختلالات خلقی: آیا ما به بن بست خورده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی جریان خون با آنالیز فیلم ایندوسیانین آنژیوگرافی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quantitative Blood Flow Assessment by Multiparameter Analysis of Indocyanine Green Video Angiography ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کمی جریان خون با آنالیز چند پارامتری فیلم ایندوسیانین آنژیوگرافی […]

مشاهده و دانلود رایگان