مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازسازی محصول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics network design for product recovery and remanufacturing ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازیابی و بازسازی محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interference of three herbicides on iron acquisition in maize plants ترجمه عنوان مقاله دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت فرمت مقاله انگلیسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of antibiotics on the persistence of herbicides in soil under the combined pollution ترجمه عنوان مقاله اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of genotoxic effects of pesticide and vermicompost treated soil with Allium cepa test ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت ژن های مقاوم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of earthworms on the fate of tetracycline and fluoroquinolone resistance genes of sewage sludge during vermicomposting ترجمه عنوان مقاله اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری شرکت های کارآفرین برای پیشبرد اقتصاد مدور – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate-entrepreneur collaborations to advance a circular economy ترجمه عنوان مقاله همکاری های شرکت های کارآفرین برای پیشبرد یک اقتصاد مدور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه موفقیت کارآفرینی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Questionnaire of entrepreneurial success — Report on the initial stage of method construction ترجمه عنوان مقاله پرسشنامه موفقیت کارآفرینی – گزارش در مورد مرحله اولیه ایجاد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مدیریت دانش برای اجرای ارگونومی در سازمان ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Knowledge Management Approach for Ergonomics Implementation within Organizations ترجمه عنوان مقاله یک روش مدیریت دانش برای اجرای ارگونومی در سازمان ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه توزیع شده برای مدیریت دانش در سیستم سایبری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله scalable Distributed Semantic Network for knowledge management in cyber physical system ترجمه عنوان مقاله شبکه توزیع شده معنایی قابل قیاس برای مدیریت دانش در سیستم فیزیکی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای پروژه های برون سپاری فرآیند کسب و کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities ترجمه عنوان مقاله تاثیرات خطرات در اجرای پروژه […]

Read More