مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان کنترل نرم افزار محور در برابر خطا گذرا در محیط صنعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Software-based Control Flow Checking against Transient Faults in Industrial Environments ترجمه عنوان مقاله  بررسی جریان کنترل نرم افزار محور در برابر خطاهای گذرا در محیط های صنعتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزش معرفت شناختی و حفظ فرهنگ گروه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Epistemic motivation and perpetuation of group culture: Effects of need for cognitive closure on trans-generational norm transmission ترجمه عنوان مقاله  انگیزش معرفت شناختی و حفظ فرهنگ گروه: تاثیر نیاز به دریچه شناختی بر انتقال هنجارهای نسل سوم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی هویت ارتباط پژوهش ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Preach wine and serve vinegar: Public relations, relationships and doublethink ترجمه عنوان مقاله  روابط عمومی “هویت ارتباط” در پژوهش: روشنگری یا توهم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط عمومی مجله  بررسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد گافمن و یونگ هویت حرفه ای اعمال شده برای روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performance and Persona: Goffman and Jung’s approaches to professional identity applied to public relations ترجمه عنوان مقاله  عملکرد و شخصی: رویکردهای گافمن و یونگ برای هویت حرفه ای اعمال شده برای روابط عمومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصاویر کارشناسان روابط عمومی در فیلم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Idealistic and conflicted: New portrayals of public relations practitioners in film ترجمه عنوان مقاله  ایده آلیستی و تضاد: تصاویری جدید از کارشناسان روابط عمومی در فیلم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری کلی و تعلیم و تربیت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Advancing tendencies? PR leadership, general leadership, and leadership pedagogy ترجمه عنوان مقاله  گرایش های پیشرو؟ رهبری روابط عمومی، رهبری کلی و تعلیم و تربیت رهبری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در مشاوره روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Creativity in PR consultancies: Perception and management ترجمه عنوان مقاله  خلاقیت در مشاوره های روابط عمومی: ادراک و مدیریت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط عمومی مجله  بررسی روابط عمومی – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاصله فرا ملی و سرمایه گذاری خارجی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Cross-national Distance and FDI: The Moderating Role of Host Country Local Demand ترجمه عنوان مقاله  فاصله فرا ملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: نقش تعدیل از تقاضای محلی کشور میزبان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان