مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد رهیافت درخت خطا برای مکانیزم علت و معلولی مه ‌دود شهری در پکن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Application of fault tree approach for the causation mechanism of urban haze in Beijing—Considering the risk events related with exhausts of coal combustion ترجمه عنوان مقاله  کاربرد رهیافت درخت خطا برای مکانیزم علت و معلولی مه ‌دود شهری در پکن – در نظر گرفتن  رویدادهای ریسک با دودکش های احتراق […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فسفر بر میکرو ساختار و مقاومت فرسایش ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effect of phosphorous content on the microstructure and erosion– corrosion resistance of electrodeposited  Ni-Co-Fe-P coatings ترجمه عنوان مقاله  اثر محتوای فسفر بر میکرو ساختار و مقاومت به فرسایش – خوردگی پوشش های الکترورسوب نیکل – کبالت – آهن – فسفر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عامل تحریک عموم قدرت هنجار اجتماعی مشارکت سازمان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What motivates the public? The power of social norms in driving public participation with organizations ترجمه عنوان مقاله  عامل تحریک عموم چیست؟ قدرت هنجارهای اجتماعی در تحریک مشارکت عمومی با سازمان ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سخنرانی تجاری و روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What’s the legal definition of PR?: An analysis of commercial speech and public relations ترجمه عنوان مقاله  تعریف قانونی PR چیست؟ تجزیه و تحلیل سخنرانی تجاری و روابط عمومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی فیلیپین و آموزش روابط عمومی معاصر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  We are what we teach: The impact of persuasive communication on Philippine PR history and contemporary  PR education ترجمه عنوان مقاله  آنچه را که آموزش می دهیم: تاثیر ارتباطات متقاعد کننده در تاریخ روابط عمومی فیلیپین و آموزش روابط عمومی  معاصر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریشه روابط عمومی تغییر پارادایم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Roots of public relations in Portugal: Changing an old paradigm ترجمه عنوان مقاله  ریشه های روابط عمومی در پرتغال: تغییر پارادایم قدیمی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط عمومی مجله  بررسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازآفرینی موسسات روابط عمومی ایالات متحده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reconsidering early U.S. public relations institutions: An analysis of publicity and information bureaux 1891– 1918 ترجمه عنوان مقاله  بازآفرینی موسسات روابط عمومی اولیه ایالات متحده: تجزیه و تحلیل دفتر تبلیغات و اطلاعات 1818-1991 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک روابط عمومی و روزنامه نگاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The co-evolution of public relations and journalism: A first contribution to its systematic review ترجمه عنوان مقاله  تکامل روابط عمومی و روزنامه نگاری: اولین سهم در بررسی سیستماتیک آن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف استراتژیک و عامل انسانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Theorizing public relations history: The roles of strategic intent and human agency ترجمه عنوان مقاله  استدلال نظری تاریخچه روابط عمومی: نقش اهداف استراتژیک و عامل انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات مهاجرت مشارکت سیاسی رای دادن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The politics of Latino publics: Immigration reform, political participation and intention to vote ترجمه عنوان مقاله  سیاست عمومی لاتین: اصلاحات مهاجرت، مشارکت سیاسی و قصد رای دادن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم سیاسی مجله  بررسی روابط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در تحقیق روابط عمومی جهان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An assessment of progress in research on global public relations from 2001 to 2014 ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی پیشرفت در تحقیقات روابط عمومی جهانی از سال 2001 تا 2014 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی مسئولیت اجتماعی شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The status of corporate social responsibility research in public relations: A content analysis of published  articles in eleven scholarly journals from 1980 to 2015 ترجمه عنوان مقاله  وضعیت تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکتی در روابط عمومی: تحلیل محتوایی مقالات منتشر شده در 11 مجله علمی از  1980 تا 2015 فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد واکنش بحران موثر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exploring effective crisis response strategies ترجمه عنوان مقاله  بررسی راهبردهای واکنش بحران موثر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  3 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  بررسی روابط عمومی – Public Relations Review دانشگاه  دانشکده روزنامه نگاری، دانشگاه Tennessee، امریکا کلمات کلیدی  پاسخ […]

مشاهده و دانلود رایگان