مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interference of three herbicides on iron acquisition in maize plants ترجمه عنوان مقاله دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of antibiotics on the persistence of herbicides in soil under the combined pollution ترجمه عنوان مقاله اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of genotoxic effects of pesticide and vermicompost treated soil with Allium cepa test ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت ژن های مقاوم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of earthworms on the fate of tetracycline and fluoroquinolone resistance genes of sewage sludge during vermicomposting ترجمه عنوان مقاله اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری شرکت های کارآفرین برای پیشبرد اقتصاد مدور – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate-entrepreneur collaborations to advance a circular economy ترجمه عنوان مقاله همکاری های شرکت های کارآفرین برای پیشبرد یک اقتصاد مدور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه موفقیت کارآفرینی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Questionnaire of entrepreneurial success — Report on the initial stage of method construction ترجمه عنوان مقاله پرسشنامه موفقیت کارآفرینی – گزارش در مورد مرحله اولیه ایجاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مدیریت دانش برای اجرای ارگونومی در سازمان ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Knowledge Management Approach for Ergonomics Implementation within Organizations ترجمه عنوان مقاله یک روش مدیریت دانش برای اجرای ارگونومی در سازمان ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه توزیع شده برای مدیریت دانش در سیستم سایبری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله scalable Distributed Semantic Network for knowledge management in cyber physical system ترجمه عنوان مقاله شبکه توزیع شده معنایی قابل قیاس برای مدیریت دانش در سیستم فیزیکی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای پروژه های برون سپاری فرآیند کسب و کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities ترجمه عنوان مقاله تاثیرات خطرات در اجرای پروژه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media information benefits, knowledge management and smart organizations ترجمه عنوان مقاله مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش – از آغاز تا پیوند نوآوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Management – from its Inception to the Innovation Linkage ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش – از آغاز تا پیوند نوآوری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری دانش شناختی و نوآوری باز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals ترجمه عنوان مقاله رهبری دانش شناختی و نوآوری باز: نقش قابلیت مدیریت دانش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور رویکرد مدیریت دانش مشتری تجربی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The advent of customer experiential knowledge management approach (CEKM): The integration of offline & online experiential knowledge ترجمه عنوان مقاله ظهور رویکرد مدیریت دانش مشتری تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان