مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری شرکت های کارآفرین برای پیشبرد اقتصاد مدور – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate-entrepreneur collaborations to advance a circular economy ترجمه عنوان مقاله همکاری های شرکت های کارآفرین برای پیشبرد یک اقتصاد مدور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرسشنامه موفقیت کارآفرینی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Questionnaire of entrepreneurial success — Report on the initial stage of method construction ترجمه عنوان مقاله پرسشنامه موفقیت کارآفرینی – گزارش در مورد مرحله اولیه ایجاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مدیریت دانش برای اجرای ارگونومی در سازمان ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Knowledge Management Approach for Ergonomics Implementation within Organizations ترجمه عنوان مقاله یک روش مدیریت دانش برای اجرای ارگونومی در سازمان ها فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه توزیع شده برای مدیریت دانش در سیستم سایبری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله scalable Distributed Semantic Network for knowledge management in cyber physical system ترجمه عنوان مقاله شبکه توزیع شده معنایی قابل قیاس برای مدیریت دانش در سیستم فیزیکی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای پروژه های برون سپاری فرآیند کسب و کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities ترجمه عنوان مقاله تاثیرات خطرات در اجرای پروژه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media information benefits, knowledge management and smart organizations ترجمه عنوان مقاله مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش – از آغاز تا پیوند نوآوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Management – from its Inception to the Innovation Linkage ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش – از آغاز تا پیوند نوآوری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری دانش شناختی و نوآوری باز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals ترجمه عنوان مقاله رهبری دانش شناختی و نوآوری باز: نقش قابلیت مدیریت دانش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور رویکرد مدیریت دانش مشتری تجربی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The advent of customer experiential knowledge management approach (CEKM): The integration of offline & online experiential knowledge ترجمه عنوان مقاله ظهور رویکرد مدیریت دانش مشتری تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance ترجمه عنوان مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار برای اندازه گیری عملکرد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business intelligence for performance measurement: A case based analysis ترجمه عنوان مقاله هوش کسب و کار برای اندازه گیری عملکرد: تجزیه و تحلیل مبتنی بر مورد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار برای بیمار محوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business intelligence for patient-centeredness: A systematic review ترجمه عنوان مقاله هوش کسب و کار برای بیمار محوری: یک مرور سیستماتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار و آنالیز کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research Landscape of Business Intelligence and Big Data analytics: A bibliometrics study ترجمه عنوان مقاله چشم انداز پژوهش هوش کسب و کار و تجزیه و تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان