مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental management accounting in local government: Functional and institutional imperatives ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی: دستورات تابعی و موسسه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public Policy Perspective on Group Decision-Making Dynamics in Foreign Policy ترجمه عنوان مقاله دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری در خط مشی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای کشاندن مشتریان به سمت محیط غذایی سالم – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel marketing mix and choice architecture framework to nudge restaurant customers toward healthy food environments to reduce obesity in the United States ترجمه عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An organizational change framework for digital servitization: Evidence from the Veneto region ترجمه عنوان مقاله چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی: شواهدی از منطقه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stakeholder Orientations and Cost Management ترجمه عنوان مقاله جهت گیری های ذی نفع و مدیریت هزینه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری راواندا – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing the cost of laparotomy at a rural district hospital in Rwanda using time-driven activity-based costing ترجمه عنوان مقاله ارزیابی هزینه لاپارتومی در بیمارستان شهری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب مشتری های جدید به برنامه های وفاداری – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Attracting new customers to loyalty programs: The effectiveness of monetary versus nonmonetary loyalty programs ترجمه عنوان مقاله جذب مشتری های جدید به برنامه های وفاداری: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط اقلام تعهدی و جریان های نقدی آینده – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Further evidence of the relationship between accruals and future cash flows ترجمه عنوان مقاله شواهد بیشتر در مورد روابط اقلام تعهدی و جریان های نقدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت اقلام تعهدی، بازده سهام و هزینه سرمایه سهام – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 61 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accruals Quality, Stock Return Seasonality, and the Cost of Equity Capital: International Evidence ترجمه عنوان مقاله کیفیت اقلام تعهدی، فصلی بودن بازده سهام و هزینه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equity flows, stock returns and exchange rates ترجمه عنوان مقاله جریان سهام، بازده سهام و نرخ تبدیل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Shareholder Base Hypothesis of Stock Return Volatility: Empirical Evidence ترجمه عنوان مقاله فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام: شواهد تجربی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد و مشارکت کارمند برای توسعه عملکرد – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee Performance and Engagement for Performance Improvement ترجمه عنوان مقاله عملکرد و مشارکت کارمند برای توسعه عملکرد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تلسنترها در خدمات دولت الکترونیکی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role telecentres play in providing e‐government services in rural areas ترجمه عنوان مقاله نقش تلسنتر ها در خدمات دولت الکترونیکی در مناطق روستایی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان