مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل سرعت دارایی های نقدی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cash holdings speed of adjustment ترجمه عنوان مقاله تعدیل سرعت دارایی های نقدی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و مدیریت گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی بدهی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and cost of debt financing: Empirical evidence from Canada ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی بدهی: شواهد تجربی از کانادا […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجتناب از مالیات و هزینه بدهی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 81 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tax avoidance and cost of debt: The case for loan-specific risk mitigation and public debt financing ترجمه عنوان مقاله اجتناب از مالیات و هزینه بدهی: […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه های رشد موجودی با سرمایه گذاری تحت پوشش بدهی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Inventory growth cycles with debt-financed investment ترجمه عنوان مقاله چرخه های رشد موجودی با سرمایه گذاری تحت پوشش بدهی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حساسیت مدیریت درآمد به نرخ تخفیف – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is earnings management sensitive to discount rates? ترجمه عنوان مقاله آیا مدیریت درآمد به نرخ تخفیف حساس است؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The complex role of family involvement in earnings management ترجمه عنوان مقاله نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد یکپارچه و مدیریت درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 51 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Peer Performance and Earnings Management ترجمه عنوان مقاله عملکرد یکپارچه و مدیریت درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک فرهنگ سازمانی توسط هیئت علمی دانشکده داروسازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Perceptions of organizational culture and organizational citizenship by faculty in U.S. colleges and schools of pharmacy ترجمه عنوان مقاله درک فرهنگ و شهروندی سازمانی توسط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای صرفه جویانه و سرمایه گذاری در بهره وری انرژی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting energy-saving behaviours and energy efficiency investments in British households ترجمه عنوان مقاله رفتارهای صرفه جویانه در انرژی و سرمایه گذاری در بهره وری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت بین المللی، توزیع درآمد و رفاه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله International trade, income distribution and welfare ترجمه عنوان مقاله تجارت بین المللی، توزیع درآمد و رفاه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش […]

Read More