مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین دارایی های نقدی شرکت و نرخ بهره – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله New insights about the relationship between corporate cash holdings and interest rates ترجمه عنوان مقاله بینش جدید درباره رابطه بین دارایی های نقدی شرکت و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات غذایی: نگاهی به شرق – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Food Export: Looking to the East ترجمه عنوان مقاله صادرات غذایی: نگاهی به شرق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد پیگیری بانکداری موبایل اسلامی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does gender differences play any role in intention to adopt Islamic mobile banking? An empirical study ترجمه عنوان مقاله آیا تفاوت های جنسیتی در قصد پیگیری […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک عوامل تعیین کننده پذیرش بانکداری تلفن همراه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Understanding the determinants of mobile banking adoption: a longitudinal study in brazil ترجمه عنوان مقاله درک عوامل تعیین کننده پذیرش بانکداری تلفن همراه: مطالعه طولی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک مواد خطرناک در یک اقتصاد مدور – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management of hazardous substances in a circular economy ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک مواد خطرناک در یک اقتصاد مدور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در یک محیط سیاسی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management in a policy environment: The particular challenges associated with extreme risks ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک در یک محیط سیاسی: چالش های خاص […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت ریسک پویا برای کاهش آسیب در کاردیومیوپاتی هیپرتروفی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A dynamic risk management approach to reduce harm in hypertrophic cardiomyopathy ترجمه عنوان مقاله رویکرد مدیریت ریسک پویا برای کاهش آسیب در کاردیومیوپاتی هیپرتروفی فرمت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک ساخت و ساز و مدیریت سهامداران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards integrating construction risk management and stakeholder management: A systematic literature review and future research agendas ترجمه عنوان مقاله به سوی یکپارچگی مدیریت ریسک ساخت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategies to promote green building technologies adoption in developing countries: The case of Ghana ترجمه عنوان مقاله استراتژی های ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست زیست محیطی، پذیرش فناوری و توزیع اندازه شرکت ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental policy, technology adoption and the size distribution of firms ترجمه عنوان مقاله سیاست زیست محیطی، پذیرش فناوری و توزیع اندازه شرکت ها فرمت مقاله […]

Read More