مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش های تیم: روابط آنها با رضایت شغلی – تیلور و فرانسیس 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Team roles: Their relationships to character strengths and job satisfaction ترجمه عنوان مقاله نقش های تیم: روابط آنها با شخصیت ها و رضایت شغلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین استرس، افسردگی، تغییرات قلب و عروق و متابولیسم و تمرین فیزیکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Relationship among stress, depression, cardiovascular and metabolic changes and physical exercise ترجمه عنوان مقاله  رابطه میان استرس، افسردگی، ناراحتی های قلبی و عروقی و تغییرات متابولیک و تمرین فیزیکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی، روانشناسی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در موردCBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Internet-based CBT for social phobia and panic disorder in a specialised anxiety clinic in routine care: Results of a pilot randomised controlled trial ترجمه عنوان مقاله  CBT مبتنی بر اینترنت برای بررسی ترس اجتماعی و اختلال ترس در یک کلینیک اضطراب تخصصی در مراقبت معمول: نتایج آزمون تصادفی مربوط به […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطق ی و روان درمانی مثبت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Group therapy for university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy ترجمه عنوان مقاله  گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کنترل تقاضای شغلی تغییر شخصیتی پنج گانه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Personality change via work: A job demand-control model of big-five personality changes ترجمه عنوان مقاله  تغییر شخصیت از طریق کار: یک مدل کنترل تقاضای شغلی تغییرات شخصیتی پنج گانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  34 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and validation of a measure ترجمه عنوان مقاله  تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار: توسعه و اعتبار سنجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perceived career barriers and vocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and moderation effects ترجمه عنوان مقاله  موانع حرفه ای درک شده و نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه: بررسی میانجیگری و اثرات اعتدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سازگاری شغلی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Longitudinal links between career adaptability and academic achievement in adolescence ترجمه عنوان مقاله  پیوندهای طولی بین سازگاری شغلی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study ترجمه عنوان مقاله  آیا می توانیم کاری را انجام دهیم که خستگی شغلی را کاهش دهد و مشاغل را افزایش دهد؟ بررسی پنل سه ساله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Future orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری و نگرش آینده، سازگاری و تصمیم گیری شغلی را تعدیل می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روایات مشاوره شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Creative writing for life design: Reflexivity, metaphor and change processes through narrative ترجمه عنوان مقاله  روایات مشاوره شغلی: داستان زندگی من و روایت های تصویری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی مجله  مجله رفتار حرفه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای وآنالیز ادبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The career construction interview and literary analysis ترجمه عنوان مقاله  مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای و تجزیه و تحلیل ادبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره ساخت شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Critical moments in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  لحظات بحرانی در مشاوره ساخت شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of […]

مشاهده و دانلود رایگان