مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Academic Social Networks and Learning Analytics to Explore Self-Regulated Learning: a Case Study ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی: مطالعه موردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج رابطه بین سازگاری شغلی و تصمیم کاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of satisfaction and promotability on the relation between career adaptability and turnover intentions ترجمه عنوان مقاله  تاثیر رضایت و ترویج در رابطه بین سازگاری شغلی و تصمیم های کاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9  صفحه رشته های مرتبط  علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آموزش بر تحرک شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of education on intergenerational occupational mobility in Spain ترجمه عنوان مقاله  تاثير آموزش بر تحرک شغلی در اسپانيا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of Vocational Behavior […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شغل سازی و روابط آن با تناسب و شایستگی فرد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Job crafting and its relationships with person–job fit and meaningfulness: A three-wave study ترجمه عنوان مقاله  شغل سازی و روابط آن با تناسب و شایستگی فرد: یک مطالعه سه موجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cognitive adjustment as an indicator of psychological health at work: Development and validation of a measure ترجمه عنوان مقاله  تنظیم شناختی به عنوان شاخص سلامت روان در کار: توسعه و اعتبار سنجی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرسور تنظیمی کار و ارتباطات درون فرد با تقلیل خودخواهی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Regulatory job stressors and their within-person relationships with ego depletion: The roles of state anxiety, self-control effort, and job autonomy ترجمه عنوان مقاله  استرسورهای تنظیمی کار و ارتباطات درون فرد با تقلیل خودخواهی: نقش اضطراب دولتی، تلاش خود کنترل و خودمختاری کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perceived career barriers and vocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and moderation effects ترجمه عنوان مقاله  موانع حرفه ای درک شده و نتایج حرفه ای در میان دانشجویان دانشگاه: بررسی میانجیگری و اثرات اعتدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سازگاری شغلی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Longitudinal links between career adaptability and academic achievement in adolescence ترجمه عنوان مقاله  پیوندهای طولی بین سازگاری شغلی و پیشرفت تحصیلی در نوجوانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات و تغییر در منافع ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stability and change in interests: A longitudinal examination of grades 7 through college ترجمه عنوان مقاله  ثبات و تغییر در منافع: بررسی طولی رتبه 7 از طریق کالج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  35 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی مجله  مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری شغلی و مشارکت تحصیلی در میان دانشجویان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Career adaptability and its relation to self-regulation, career construction, and academic engagement among Spanish university students ترجمه عنوان مقاله  سازگاری شغلی و ارتباط آن با خود تنظیم، ساخت و ساز حرفه ای و مشارکت تحصیلی در میان دانشجویان اسپانیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات روان سنجی و روابط با رضایت شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Career Adapt-Abilities Scale—Iran Form: Psychometric properties and relationships with career satisfaction and entrepreneurial intentions ترجمه عنوان مقاله  مقیاس توانایی های فردی – شغلی: خصوصیات روان سنجی و روابط با رضایت شغلی و مقاصد کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  34 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه و روند مشاوره زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Life Design Counseling outcome and process: A case study with an adolescent ترجمه عنوان مقاله  نتیجه و روند مشاوره زندگی: یک مطالعه موردی از نوجوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شغلی به اکتشاف و تصمیم گیری حرفه ای ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Applying the social cognitive model of career self-management to career exploration and decision-making ترجمه عنوان مقاله  اعمال مدل شناختی اجتماعی از خود-مدیریت شغلی به اکتشاف و تصمیم گیری حرفه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان