مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند سازگاری شغلی و هوش فرهنگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Expatriate career intentions: Links to career adaptability and cultural intelligence ترجمه عنوان مقاله  اهداف شغلی بیگانه: پیوندهای سازگاری شغلی و هوش فرهنگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  32 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  جامعه شناسی مجله  مجله رفتار […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مركز نظارت و بازده و تعهد موثر كاركنان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supervisory mentoring and employee affective commitment and turnover: The critical role of contextual factors ترجمه عنوان مقاله  مركز نظارت و بازده و تعهد موثر كاركنان: نقش مهمی از عوامل محيطی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  34 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین سرگرمی در محل کار و یادگیری غیر رسمی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does fun promote learning? The relationship between fun in the workplace and informal learning ترجمه عنوان مقاله آیا سرگرمی باعث ترویج یادگیری است؟ رابطه بین سرگرمی در محل کار و یادگیری غیر رسمی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  36 صفحه رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فردی و نتایج تعهد کارآموزان حرفه ای ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Engagement within occupational trainees: Individual difference predictors and commitment outcome ترجمه عنوان مقاله  مشارکت در کارآموزان حرفه ای: پیش بینی های فردی و نتایج تعهد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  40 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی گرایش های مرتبط   جامعه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پيامد اكتشاف و تصميم گيری حرفه ای ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sources of self-efficacy and outcome expectations for career exploration and decision-making: A test of the social cognitive model of career self-management ترجمه عنوان مقاله  منابع خودكارآمدی و انتظارات پيامدهای اكتشاف و تصميم گيری حرفه ای: تست مدل شناختی اجتماعی خودمراقبتی شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد Stereotype مانع برای ورود زنان به حرفه مهندسی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stereotype threat as a barrier to women entering engineering careers ترجمه عنوان مقاله  تهدید Stereotype به عنوان یک مانع برای ورود زنان به حرفه مهندسی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  43 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  جامعه شناسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ماموریت رسمی در پروتز کار و خانواده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Role of formal mentoring in protégés’ work-to-family conflict: A double-edged sword ترجمه عنوان مقاله  نقش ماموریت رسمی در پروتز “کار و خانواده : شمشیر دو لبه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  32 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: شبکه فردی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Online Social Networks and information diffusion: The role of ego networks ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: نقش شبکه های فردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشنهاد خروجی بد کارایی تولید رفاه اجتماعی مکزیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficiency in the generation of social welfare in Mexico: A proposal in the presence of bad outputs ترجمه عنوان مقاله  کارایی در تولید رفاه اجتماعی در مکزیک: پیشنهاد در کنار خروجی های بد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های […]

Read More