مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخوانی استفاده از رسانه اجتماعی در ارتباطات CSR ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From Homo Economicus to Homo dialogicus: Rethinking social media use in CSR communication ترجمه عنوان مقاله  از انسان اقتصادی به انسان محاوره ای: بازخوانی استفاده از رسانه های اجتماعی در ارتباطات CSR فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران دو طرفه: پاسخ رسانه اجتماعی کودکان نامرئی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The double-edged crisis: Invisible Children’s social media response to the Kony 2012 campaign ترجمه عنوان مقاله  بحران دو طرفه: پاسخ رسانه های اجتماعی کودکان نامرئی به کمپین Kony 2012 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روزنامه نگاری سردبیران انتشارات سفارشی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Journalism or public relations? A quantitative survey of custom publishing editors in Germany ترجمه عنوان مقاله  روزنامه نگاری یا روابط عمومی؟ بررسی کمی از سردبیران انتشارات سفارشی در آلمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازندگان روابط عمومی استفاده از راهبرد پاسخ بحران ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Public relations practitioners’ perceptions of the use of crisis response strategies in China ترجمه عنوان مقاله  درک پردازندگان روابط عمومی از استفاده از راهبردهای پاسخ بحران در چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  3 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکربندی هوش روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Introduction to configuring intelligences for 21C public relations ترجمه عنوان مقاله  مقدمه ای بر پیکربندی هوش برای روابط عمومی قرن 21 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط عمومی مجله  بررسی روابط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش کارکنان امور عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Role conceptions of public affairs practitioners in The Netherlands ترجمه عنوان مقاله  مفاهیم نقش کارکنان امور عمومی در هلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های مرتبط  روابط عمومی مجله  بررسی روابط عمومی – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد متخصصان روابط عمومی و مشارکت در برنامه CSR ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reluctant to talk, reluctant to listen: Public relations professionals and their involvement in CSR programmes in Spain ترجمه عنوان مقاله  عدم تمایل به صحبت کردن، گوش دادن: متخصصان روابط عمومی و مشارکت آنها در برنامه های CSR در اسپانیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم عملی نظری و پیامد اخلاقی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Public relations and the practice of paid content: Practical, theoretical propositions and ethical implications ترجمه عنوان مقاله  روابط عمومی و تمرین محتوا: مفاهیم عملی، نظری و پیامدهای اخلاقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشروعیت به واسطه افشای CSR ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Legitimacy through CSR disclosures? The advantage outweighs the disadvantages ترجمه عنوان مقاله  مشروعیت به واسطه افشای CSR؟ مزیت بیش از معایب است فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی مجله  بررسی روابط عمومی – Public Relations […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معضلات اخلاقی استراتژی رسانه “PESO” به “SOEP” ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  ‘PESO’ media strategy shifts to ‘SOEP’: Opportunities and ethical dilemmas ترجمه عنوان مقاله  استراتژی رسانه های “PESO” به “SOEP” تغییر می کند: فرصت ها و معضلات اخلاقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9  صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی مجله  بررسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی روزنامه نگاران استرالیا برای روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Ten shades of truth: A study of Australian journalists’ shift to political PR ترجمه عنوان مقاله  ده سایه از حقیقت: مطالعه گذار روزنامه نگاران استرالیا برای روابط عمومی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ارزش فرهنگی روی برتری برند در بازار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An Examination of the Impact of Cultural Values on Brand Preferences in Tehran’s Fashion Market ترجمه عنوان مقاله  بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی روی برتری برند در بازار مد تهران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد بین المللی گفتگوی اصلاح تصویر ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Deutsche Telekom’s spying scandal: An international application of the image repair discourse ترجمه عنوان مقاله  رسوایی جاسوسی دویچه تلکوم: کاربرد بین المللی گفتگوی اصلاح تصویر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  علوم ارتباطات اجتماعی مجله  بررسی روابط عمومی […]

مشاهده و دانلود رایگان