مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت خانوار در جداسازی زباله ها برای بازیافت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of households’ involvement in waste separation and collection for recycling in South Africa ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده مشارکت خانوار در جداسازی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاع رسانی عمومی در مورد جداسازی زباله – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Informing and public awareness on waste separation: a case study of the City of Niš (Serbia) ترجمه عنوان مقاله اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پایداری محیطی در انتخاب حالت حمل و نقل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of environmental sustainability in the freight transport mode choice: a systematic literature review with focus on the EU ترجمه عنوان مقاله نقش پایداری محیطی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انقراض صفر برای محافظت از منابع طبیعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Meeting the Aichi targets: Pushing for zero extinction conservation ترجمه عنوان مقاله رویارویی با اهداف Aichi: هدایت به سمت انقراض صفر برای محافظت از منابع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی رابطه خطر انقراض محلی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the relationship between local extinction risk and position in range ترجمه عنوان مقاله ارزیابی رابطه خطر انقراض محلی و موقعیت آن در محدوده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علل انقراض های انبوه – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the causes of mass extinctions ترجمه عنوان مقاله علل انقراض های انبوه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط محیط زیست، زمین شناسی مجله Palaeogeography […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی روانشناختی در رفتار مصرف کننده محافظ اقلیمی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of psychological empowerment in climate-protective consumer behaviour: An extension of the value-belief-norm framework ترجمه عنوان مقاله نقش توانمند سازی روانشناختی در رفتار مصرف کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از محیط زیست در رقابت بین المللی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental protection without loss of international competitiveness ترجمه عنوان مقاله حفاظت از محیط زیست بدون هیچگونه بازندگی در رقابت بین المللی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه فاضلاب کارخانه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancement of Bioelectricity Generation from Treatment of Distillery Wastewater Using Microbial Fuel Cell ترجمه عنوان مقاله افزایش تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های آلودگی خاک توسط فلزات سنگین – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Indices of soil contamination by heavy metals – methodology of calculation for pollution assessment (minireview) ترجمه عنوان مقاله شاخص های آلودگی خاک توسط فلزات سنگین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی خاک بر اساس رسوبات جو – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Geostatistical modelling as an assessment tool of soil pollution based on deposition from atmospheric air ترجمه عنوان مقاله مدلسازی زمین آماری به عنوان ابزاری برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی خاک با فلزات سمی در یک پناهگاه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Soil Contamination by Toxic Metals Near an Antarctic Refuge in Robert Island, Maritime Antarctica: A Monitoring Strategy ترجمه عنوان مقاله آلودگی خاک با فلزات سمی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمله خرس قطبی به انسان – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Polar Bear Attacks on Humans: Implications of a Changing Climate ترجمه عنوان مقاله حمله خرس قطبی به انسان: پیامد های تغییرات آب و هوایی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان