مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب صلاحیت رهبری زنان از منظر رهبران مرد – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A female leadership competency framework from the perspective of male leaders ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب صلاحیت رهبری زنان از منظر رهبران مرد فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل صلاحیت رهبری مهمانداری برای مدیران خط مقدم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A model of hospitality leadership competency for frontline and director-level managers: Which competencies matter more? ترجمه عنوان مقاله یک مدل صلاحیت رهبری مهمانداری برای مدیران خط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری و توسعه کارکنان در HRD مجازی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee learning and development in virtual HRD: focusing on MOOCs in the workplace ترجمه عنوان مقاله یادگیری و توسعه کارکنان در HRD مجازی: تمرکز بر MOOC […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه تهییج انگیزه، نقش واسطه ای از یادگیری کارکنان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How do incentives motivate absorptive capacity development? The mediating role of employee learning and relational contingencies ترجمه عنوان مقاله چگونه تهییج انگیزه، استعداد رشد یافته را […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر آموزش کارکنان بر پایبندی به توصیه های تنفس محافظ ریه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of staff training and electronic event monitoring on long-term adherence to lung-protective ventilation recommendations ترجمه عنوان مقاله تأثیر آموزش کارکنان و نظارت بر رویدادهای الکترونیکی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت تشخیص دوگانه: ادبیات آموزش کارکنان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dual diagnosis competencies: A systematic review of staff training literature ترجمه عنوان مقاله صلاحیت تشخیص دوگانه: بررسی سیستماتیک ادبیات آموزش کارکنان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش آموزش کارکنان در نگهداری فیزیکی در خدمات سلامت روان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Staff Training Reduces the Use of Physical Restraint in Mental Health Service, Evidence-based Reflection for China ترجمه عنوان مقاله کاهش آموزش کارکنان در نگهداری فیزیکی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شده بر پروژه های مهندسی سیستم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A risk-based approach applied to system engineering projects: A new learning based multi-criteria decision support tool based on an Ant Colony Algorithm ترجمه عنوان مقاله یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری نیروی فروش در زمان اجرای استراتژی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sales force leadership during strategy implementation: a social network perspective ترجمه عنوان مقاله رهبری نیروی فروش در زمان اجرای استراتژی: چشم انداز شبکه اجتماعی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Boosting sales force morale in highly dynamic, complex markets: The role of job resources ترجمه عنوان مقاله افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پیکربندی انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری محصول – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of strategic flexibility configurations on product innovation ترجمه عنوان مقاله تاثیر پیکربندی انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع سازمانی، توانایی فرآیند KM و انعطاف پذیری استراتژیک – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational resources, KM process capability and strategic flexibility: a dynamic resource-capability perspective ترجمه عنوان مقاله منابع سازمانی، توانایی فرآیند KM و انعطاف پذیری استراتژیک: دیدگاه قابلیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تولید کم سود، آسیب زیست محیطی و عملکرد شرکت – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between lean manufacturing, environmental damage, and firm performance ترجمه عنوان مقاله رابطه بین تولید کم سود، آسیب زیست محیطی و عملکرد شرکت فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان