مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing an integrated risk management framework for agricultural water conveyance and distribution systems within fuzzy decision making approaches ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب مدیریت ریسک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختیارات خرید سهام در مدیریت ریسک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock Options and Credit Default Swaps in Risk Management ترجمه عنوان مقاله اختیارات خرید سهام و معامله پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار مدیریت ریسک با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Airms: A Risk Management Tool Using Machine Learning ترجمه عنوان مقاله AIRMS: ابزار مدیریت ریسک با استفاده از یادگیری ماشین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی، تعیین کننده ها و ارزش مدیریت ریسک اعتبار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Awareness, Determinants and Value of Reputation Risk Management: Empirical Evidence from the Banking and Insurance Industry ترجمه عنوان مقاله آگاهی، تعیین کننده ها و ارزش مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک کیفیت در طول توزیع خوب دارویی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality risk management during pharmaceutical ‘good distribution practices’ – A plausible solution ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک کیفیت در طول توزیع خوب دارویی – راه حل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک زنجیره تامین تجارت کشاورزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agribusiness supply chain risk management: A review of quantitative decision models ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک زنجیره تامین تجارت کشاورزی: بررسی مدل های تصمیم گیری کمی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد اهمیت نتایج آماری در آزمایشات رفتار مصرف کننده – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the significance of statistically insignificant results in consumer behavior experiments ترجمه عنوان مقاله در مورد اهمیت نتایج آماری ناچیز در آزمایشات رفتار مصرف کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معنابخشی سازمانی رفتار مصرف کننده غیر اخلاقی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational Sensemaking of Non-ethical Consumer Behavior: Case Study of a French Mutual Insurance Company ترجمه عنوان مقاله معنابخشی سازمانی به رفتار مصرف کننده غیر اخلاقی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مصرف کننده طبقه کارگر – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Working-Class Consumer Behavior in “Marvellous Melbourne” and Buenos Aires, The “Paris of South America” ترجمه عنوان مقاله رفتار مصرف کننده طبقه کارگر در ملبورن و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توجه بصری، خرید تکانشگری و رفتار مصرف کننده – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Visual attention, buying impulsiveness, and consumer behavior ترجمه عنوان مقاله توجه بصری، خرید تکانشگری و رفتار مصرف کننده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای امنیتی مصرف کننده به دنبال نقض اطلاعات – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer security behaviors and trust following a data breach ترجمه عنوان مقاله اعتماد و رفتارهای امنیتی مصرف کننده به دنبال نقض اطلاعات فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات طرح فروشگاه بر رفتار مصرف کننده – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Store layout effects on consumer behavior in 3D online stores ترجمه عنوان مقاله اثرات طرح فروشگاه بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه آنلاین سه بعدی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrification: The nexus between consumer behavior and public policy ترجمه عنوان مقاله برق رسانی: رابطه بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان