مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه مبتنی بر تعمیم پذیری در مدیریت منابع انسانی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 71 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Building Generalizable Case-Based Theory in Human Resources Management ترجمه عنوان مقاله ایجاد نظریه مبتنی بر مورد تعمیم پذیری در مدیریت منابع انسانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی منابع انسانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of prioritizing the effective factors on human resources effectiveness (Case Study: Tehran Industrial Parks Organization) ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the Value of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Empirical Investigation of Corporate Bond Issues in China ترجمه عنوان مقاله ارزش افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت در مخابرات – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility reporting in the telecommunications sector in Ghana ترجمه عنوان مقاله گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش مخابرات در غنا فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاکمیت شرکتی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility disclosure and corporate governance: empirical insights on neo-institutional framework from China ترجمه عنوان مقاله افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاکمیت شرکتی: بینش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیئت مدیره و تعهد مسئولیت اجتماعی شرکتی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Board and Corporate Social Responsibility Assurance: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله هیئت مدیره شرکت و تعهد مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد از چین فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اجتناب از پرداخت مالیات – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: evidence from a matching approach ترجمه عنوان مقاله تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اجتناب از پرداخت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و طول عمر شرکت – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility and Corporate Longevity: The Mediating Role of Social Capital and Moral Legitimacy in Korea ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت ها و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر چرخه عمر شرکت – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility extend firm life-cycles? ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر چرخه عمر شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Transnational Corporate Social Responsibility: Fact, Fiction or Failure? ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی: واقعیت، داستان یا شکست؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روش حاکمیت شرکتی در گزارشگری مسئولیت اجتماعی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of corporate governance practices on corporate social responsibility reporting ترجمه عنوان مقاله تأثیر روش های حاکمیت شرکتی در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic resources and corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله منابع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، رقابت و عملکرد بازار محصول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility, product market competition, and product market performance ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت، رقابت بازار محصول و عملکرد بازار محصول فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان