مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند تحلیل شبکه فاز شهودی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intuitionistic Fuzzy Analytic Network Process ترجمه عنوان مقاله فرآیند تحلیل شبکه فاز شهودی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، مهندسی صنایع گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فرآیند با ادغام روش های ANP و DEMATEL – نشریه IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Design process by integrating DEMATEL, and ANP methods ترجمه عنوان مقاله طراحی فرآیند با ادغام روش های ANP و DEMATEL فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying the critical factors of green supply chain management: Environmental benefits in Pakistan ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز: مزایای محیطی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت سبز زنجیره تامین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A systematic literature review on green supply chain management: Research implications and future perspectives ترجمه عنوان مقاله بررسی ادبی سیستماتیک در زمینه مدیریت زنجیره تامین سبز: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین بر اساس اقتصاد دایره ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new holistic conceptual framework for green supply chain management performance assessment based on circular economy ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مفهومی کلی جامع برای ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance of green supply chain management: A systematic review and meta analysis ترجمه عنوان مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی منظم و متاآنالیز فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات محرک مشتری و هزینه عملکرد زیست محیطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of customer and cost drivers on green supply chain management practices and environmental performance ترجمه عنوان مقاله اثرات محرک مشتری و هزینه در شیوه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis models for probabilistic classification ترجمه عنوان مقاله مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات فازی عملکرد آموزش بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy Computation of Teaching Performance Based on Data Envelopment Analysis Method ترجمه عنوان مقاله محاسبات فازی عملکرد آموزش بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پوششی داده های نامعمول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Uncertain Data Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله تحلیل پوششی داده های نامعمول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع گرایش های مرتبط برنامه ریزی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت چرم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling the interrelationships among barriers to sustainable supply chain management in leather industry ترجمه عنوان مقاله مدل سازی رابطه بین موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید مدل مرتبه بالاتر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید یک مدل مرتبه بالاتر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه: آنالیز ادبیات […]

مشاهده و دانلود رایگان