دانلود رایگان مقاله ISI بیوسنتز به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

چیزی یافت نشد !

دانلود رایگان مقاله ISI بیوسنتز (Biosynthesis) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف بیوسنتز: بیوسنتز به فرایندی در سلول جانداران می گویند که در آن سوبستراها به کمک آنزیم های ویژه ای کاتالیز و به فرآورده های پیچیده تری تبدیل می گردند. مثالهایی معروف از بیوسنتز در انسان عبارتند از تولید پلی ساکاریدها از مونوساکاریدها مانند گلیکوژن از گلوکز، ساخت پروتئین از اسیدآمینه ها، تولید چربی ها و تولید نوکلئوتیدها و DNA.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات بیوسنتز در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.