دانلود رایگان مقاله ISI جامعه شناسی به زبان انگلیسی - صفحه 6 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استدلال نامعتبر برای کشور توسعه یافته

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استدلال نامعتبر برای کشور توسعه یافته

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Too many PhDs? An invalid argument for countries developing their scientific and academic systems: The  case of Portugal ترجمه عنوان مقاله  تعداد بسیار زیاد دکترا؟ استدلال نامعتبر برای کشورهای توسعه یافته سیستم های علمی و دانشگاهی: مورد پرتغال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی بنتام مارکس و رالز جستجوی سازش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی بنتام مارکس و رالز جستجوی سازش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bentham, Marx and Rawls ethical principles: In search for a compromise ترجمه عنوان مقاله  اصول اخلاقی بنتام، مارکس و رالز: در جستجوی سازش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشنهاد خروجی بد کارایی تولید رفاه اجتماعی مکزیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشنهاد خروجی بد کارایی تولید رفاه اجتماعی مکزیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficiency in the generation of social welfare in Mexico: A proposal in the presence of bad outputs ترجمه عنوان مقاله  کارایی در تولید رفاه اجتماعی در مکزیک: پیشنهاد در کنار خروجی های بد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته جامعه شناسی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر