دانلود رایگان مقاله ISI تغییر سازمانی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر دیجیتال در پژوهش های مدیریت و تجاری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر دیجیتال در پژوهش های مدیریت و تجاری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحول دیجیتال در تحقیقات تجاری و مدیریت: مروری بر وضعیت موجود فعلی عنوان انگلیسی مقاله Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقبولیت سیستم اداری متاثر از ارزش های فرهنگی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقبولیت سیستم اداری متاثر از ارزش های فرهنگی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ارزش های فرهنگی بر پذیرش سیستم سازمانی، به سمت نظریه همسویی فرهنگ – سیستم سازمانی عنوان انگلیسی مقاله The influence of cultural values on Enterprise System adoption, towards a culture – Enterprise System alignment theory انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر و ثبات سازمانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر و ثبات سازمانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی تأثیر رفتارهای کارکنان بر تغییر و ثبات سازمانی عنوان انگلیسی مقاله How employee behaviors effect organizational change and stability انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرکهای عملکرد پایدار در صنعت تولید فلز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرکهای عملکرد پایدار در صنعت تولید فلز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرکهای عملکرد پایدار در صنعت تولید فلز عنوان انگلیسی مقاله Examining barriers to organizational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب مدیریت تغییر سازمانی و دو سو توانی سازمانی با استفاده از تبدیل داده ها عنوان انگلیسی مقاله Combining organizational change management and organizational ambidexterity using data transformation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر شکل یک سازمان تحقیقاتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر شکل یک سازمان تحقیقاتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر شکل یک سازمان تحقیقاتی سنتی از طریق کارآفرینی عمومی عنوان انگلیسی مقاله Transforming a traditional research organization through public entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهمسانگردی رو به افزایش شرکت چند ملیتی در new normal – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهمسانگردی رو به افزایش شرکت چند ملیتی در new normal – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ناهمسانگردی رو به افزایش شرکت چند ملیتی در “new normal”: چالش هایی برای معماری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله The growing anisotropy of the multinational corporation in the “new normal”: Challenges for organizational architecture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل Kurt Lewin’s: نقش رهبری و دخالت کارکنان در تغییر سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل Kurt Lewin’s: نقش رهبری و دخالت کارکنان در تغییر سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل تغییر Kurt Lewin’s: بررسی انتقادی از نقش رهبری و دخالت کارکنان در تغییر سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Kurt Lewin’s change model: A critical review of the role of leadership and employee involvement in organizational change انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اشتراک دانش برای غلبه بر چالش های اجرای تغییرات سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اشتراک دانش برای غلبه بر چالش های اجرای تغییرات سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی منابع و نقش اشتراک دانش برای غلبه بر چالش های اجرای تغییرات سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Exploring the sources and role of knowledge sharing to overcome the challenges of organizational change implementation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پارامترهای سازمانی نوظهور و نقش آنها در اجرای تغییرات سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پارامترهای سازمانی نوظهور و نقش آنها در اجرای تغییرات سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پارامترهای سازمانی نوظهور و نقش آنها در اجرای تغییرات سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Emerging organizational parameters and their roles in implementation of organizational change انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای تخیل توزیع شده در معنابخشی تغییر سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای تخیل توزیع شده در معنابخشی تغییر سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیندهای تخیل توزیع شده در معنابخشی تغییر سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Distributed imagining processes in organizational change sensemaking انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تغییر سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تغییر سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی تغییر سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Anticipation of organizational change انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل استقلال و قدرت در رهبری تغییرات سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل استقلال و قدرت در رهبری تغییرات سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک چگونگی رخ دادن تعادل استقلال و قدرت در رهبری تغییرات سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Understanding how balancing autonomy and power might occur in leading organizational change انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI تغییر سازمانی (Organizational Change) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده تغییر سازمانی اینجا کلیک نمایید.