مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پیکربندی انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری محصول – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of strategic flexibility configurations on product innovation ترجمه عنوان مقاله تاثیر پیکربندی انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد یکپارچه برای مدیریت دانش در زمینه نوآوری محصول – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated approach for knowledge management in the context of product innovation ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت دانش در زمینه نوآوری محصول […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انتقال صنعتی پویا در توسعه پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Dynamic Industrial Transition on Sustainable Development ترجمه عنوان مقاله اثرات انتقال صنعتی پویا در توسعه پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری تیم در پروژه های توسعه محصول جدید – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Formal controls and team adaptability in new product development projects ترجمه عنوان مقاله کنترل های رسمی و سازگاری تیم در پروژه های توسعه محصول جدید فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت های تیم توسعه دهنده محصول در نوآوری رادیکالی پروژه ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic capabilities of new product development teams in performing radical innovation projects ترجمه عنوان مقاله ظرفیت های پویای تیم های توسعه دهنده محصول جدید در نوآوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینشی از فرآیند بعدی توسعه محصول جدید – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insights from the later stage of the new product development process: findings from Turkey ترجمه عنوان مقاله بینشی از فرآیند بعدی توسعه محصول جدید: یافته هایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال دانش برای توسعه محصول جدید در شرکت چند ملیتی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Promoting cross-border knowledge transfer for new product development in MNCs: a process view ترجمه عنوان مقاله ترویج انتقال دانش فرامرزی برای توسعه محصول جدید در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی موفقیت در توسعه محصول اولیه جدید – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical success factors in early new product development: a review and a conceptual model ترجمه عنوان مقاله عوامل حیاتی موفقیت در توسعه محصول اولیه جدید: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی کارکردی در توسعه محصول جدید – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله International orientation and cross-functional integration in new product development ترجمه عنوان مقاله گرایش بین المللی و یکپارچه سازی کارکردی در توسعه محصول جدید فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش پایدار محیط زیست برای استفاده در چرخه عمر محصول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing environmental sustainability methods for use earlier in the product lifecycle ترجمه عنوان مقاله تحلیل روش های پایدار محیط زیست برای استفاده زودتر در چرخه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخورد تجربه در مدیریت چرخه عمر محصول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experience feedback in product lifecycle management ترجمه عنوان مقاله بازخورد تجربه در مدیریت چرخه عمر محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از توسعه محصول برای اعمال استراتژی گردش منابع – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supporting Product Development with a Practical Tool for Applying the Strategy of Resource Circulation ترجمه عنوان مقاله حمایت از توسعه محصول با یک ابزار عملی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکربندی منابع، قابلیت توسعه محصول و مزیت رقابتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource configurations, product development capability, and competitive advantage: An empirical analysis of their evolution ترجمه عنوان مقاله پیکربندی منابع، قابلیت توسعه محصول و مزیت رقابتی: […]

مشاهده و دانلود رایگان