مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی مسئولیت انعکاسی در یک زنجیره تامین نساجی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards Reflexive Responsibility in a Textile Supply Chain ترجمه عنوان مقاله به سوی مسئولیت انعکاسی در یک زنجیره تامین نساجی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات و اصلاح در زنجیره تامین خرده فروشی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consistency and Recovery in Retail Supply Chains ترجمه عنوان مقاله ثبات و اصلاح در زنجیره تامین خرده فروشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح زنجیره تامین پایدار در کسب و کار اجتماعی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable Supply Chain Design in Social Businesses: Advancing the Theory of Supply Chain ترجمه عنوان مقاله طرح زنجیره تامین پایدار در کسب و کار اجتماعی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب فرآیندهای زنجیره تامین پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Framework for Selecting Sustainable Supply Chain Processes and Industries Using an Integrated Approach ترجمه عنوان مقاله چارچوبی برای انتخاب فرآیندهای زنجیره تامین پایدار و استفاده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT بر اساس لجستیک تولید و سیستم زنجیره تامین و سیستم فیزیکی سایبری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of things-based production logistics and supply chain system-Part 2: IoT-based cyber-physical system: A framework and evaluation ترجمه عنوان مقاله IoT بر اساس لجستیک تولید و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا و کلان داده ها، قطع زنجیره ی ارزش – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things and Big Data – The Disruption of the Value Chain and the Rise of New Software Ecosystems ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سلامت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Healthcare supply chain management: literature review and some issues ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سلامت: بررسی ادبیات و برخی مسائل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های RFID و ERP در مدیریت زنجیره تامین – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله RFID and ERP systems in supply chain management ترجمه عنوان مقاله سیستم های RFID و ERP در مدیریت زنجیره تامین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی قرارداد عرضه برای زنجیره تامین پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Designing supply contracts for the sustainable supply chain using game theory ترجمه عنوان مقاله طراحی قرارداد های عرضه برای زنجیره تامین پایدار با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: سهم بازارهای عرضه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Contributions of supplies markets ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار: سهم بازارهای عرضه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کلان داده و قابلیت آنالیز پیش بینی در پایداری زنجیره تامین – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of big data & predictive analytics capability on supply chain sustainability ترجمه عنوان مقاله اثر کلان داده و قابلیت آنالیز پیش بینی در پایداری زنجیره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدلسازی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing sustainable supply chain enablers using total interpretive structural modeling approach and fuzzy-MICMAC analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدلسازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management practices and performance ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان