مقاله انگلیسی رایگان در مورد جبران و توزیع سود برای پیکاپ سبز تعاونی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جبران و توزیع سود برای پیکاپ سبز تعاونی و تحویل عنوان انگلیسی مقاله Compensation and profit distribution for cooperative green pickup and delivery problem انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت تغییر در هنگام معرفی شبکه اجتماعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ابتکار ایمیل زیرو: بررسی انتقادی مدیریت تغییر در هنگام معرفی شبکه های اجتماعی سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Zero Email initiative: a critical review of Change Management during the introduction of Enterprise Social Networks انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های رهبری و مدیریت تغییر و تعهد معلمان در مدارس – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح های رهبری تغییر ضمنی، مدیریت تغییر مؤثر و تعهد معلمان برای تغییر در مدارس فیلیپین عنوان انگلیسی مقاله Implicit change leadership schemas, perceived effective change management, and teachers’ commitment to change in secondary schools in the Philippines انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمند سازی کارکنان و رضایت شغلی در مالزی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمند سازی کارکنان و رضایت شغلی در شهری در مالزی: اتصال نقاط با مدیریت تغییر سازمانی و موضوعی عنوان انگلیسی مقاله Employee empowerment and job satisfaction in urban Malaysia: Connecting the dots with context and organizational change management انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات پیشرو از طریق طراحی انطباقی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییرات پیشرو از طریق طراحی انطباقی: مدیریت تغییر در دانشگاهی در یک کشور در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Leading changes through adaptive design: Change management practice in one of the universities in a developing nation انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تغییر: راهنمای اجرای موثر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت تغییر: راهنمای اجرای موثر عنوان انگلیسی مقاله Change Management: A Guide to Effective Implementation انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند بازرسی مدیریت تغییر: سیستم قضایی ایتالیا – امرالد 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روند بازرسی مدیریت تغییر: اصلاح سیستم قضایی ایتالیا عنوان انگلیسی مقاله Process tracing change management: the reform of the Italian judiciary انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب مدیریت پروژه و مدیریت تغییر در کتابخانه ها – امرالد 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب مدیریت پروژه و مدیریت تغییر برای موفقیت پروژه در کتابخانه ها عنوان انگلیسی مقاله Combining Project Management and Change Management for Project Success in Libraries انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سازگار مدیریت تغییر مهندسی در توسعه محصولات – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی سازگار مدیریت تغییر مهندسی در توسعه محصولات بسیار متنوع عنوان انگلیسی مقاله Adaptive Design of Engineering Change Management in Highly Iterative Product Development انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب پیاده سازی مفهومی بر اساس نظریه مدیریت تغییر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب پیاده سازی مفهومی بر اساس نظریه مدیریت تغییر عنوان انگلیسی مقاله A conceptual lean implementation framework based on change management theory انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های مدیریت تغییر در اجرای انرژی خورشیدی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های مدیریت تغییر در اجرای انرژی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Change Management Aspects in Solar Energy Implementation انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير كيفيت حسابرس بر تردید حرفه ای – امرالد 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثير كيفيت حسابرس بر تردید حرفه ای و ارتباط آن با كيفيت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Auditor Quality to Professional Skepticsm and its Relationship to Audit Quality انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترونیک قدرت برای سیستم های تبدیل انرژی باد – الزویر 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الکترونیک قدرت برای سیستم های تبدیل انرژی باد توان بالا عنوان انگلیسی مقاله Power Electronics for High-Power Wind Energy Conversion Systems انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان