مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلفیق ارگونومیک و اصول تولید ناب در خط مونتاژ ترکیبی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrating ergonomics and lean manufacturing principles in a hybrid assembly line ترجمه عنوان مقاله تلفیق ارگونومیک و اصول تولید ناب در خط مونتاژ ترکیبی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم تولید از طریق کنترل ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Support of engineering changes in manufacturing systems by production planning and control methods ترجمه عنوان مقاله  حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم های تولید از طریق روش های کنترل و برنامه ریزی تولید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودکارسازی و اتوماسیون از طریق فناوری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Lean Automation enabled by Industry 4.0 Technologies ترجمه عنوان مقاله  خودکارسازی و اتوماسیون ناب از طریق فناوری های صنعت 4.0 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  6  صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  تکنولوژی صنعتی، بهینه سازی سیستم ها و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات علمی و بهره وری شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Scientific linkages and firm productivity: Panel data evidence from Taiwanese electronics firms ترجمه عنوان مقاله  ارتباطات علمی و بهره وری شرکت: شواهد پانل داده ها از شرکت های الکترونیک تایوانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد، مهندسی صنایع و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرم همکاری تولید ایده و پیاده سازی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Openness and innovation in the US: Collaboration form, idea generation and implementation ترجمه عنوان مقاله  باز بودن و نوآوری در ایالات متحده: فرم همکاری، تولید ایده و پیاده سازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار مالکیت معنوی برای فعالیت استاندارد سازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A new intellectual property metric for standardization activities ترجمه عنوان مقاله  یک معیار مالکیت معنوی جدید برای فعالیت های استاندارد سازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  تکنولوژی صنعتی مجله  تکنولوژی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد سازی و نوآوری در سفارشی سازی توده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of standardization and innovation on mass customization: An empirical investigation ترجمه عنوان مقاله  اثرات استاندارد سازی و نوآوری در سفارشی سازی توده ای: یک تحقیق تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابطه ابعاد دانش فرایند جستجو و نتایج نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Standardization efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation  outcomes ترجمه عنوان مقاله  تلاش های استاندارد سازی: رابطه بین ابعاد دانش، فرایندهای جستجو و نتایج نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهد تجربی انگیزه استانداردسازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motives to standardize: Empirical evidence from Germany ترجمه عنوان مقاله  انگیزه برای استانداردسازی: شواهد تجربی از آلمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  تکنولوژی صنعتی مجله  تکنولوژی – Technovation دانشگاه  آلمان کلمات کلیدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت و حق ثبت اختراع سهم عملکرد حقوق مالکیت معنوی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When patents matter: The impact of competition and patent age on the performance contribution of  intellectual property rights protection ترجمه عنوان مقاله  هنگامی که حق ثبت اختراع مهم است: تاثیر رقابت و حق ثبت اختراع در سهم عملکرد از حقوق مالکیت معنوی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش بهره وری نوآوری صنایع تکنولوژی پیشرفته

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Do government grants promote innovation efficiency in China’s high-tech industries? ترجمه عنوان مقاله  آیا کمک های دولتی باعث افزایش بهره وری نوآوری در صنایع با تکنولوژی پیشرفته چین می شود؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی کارکنان قراردادی در صنعت فناوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing performance of contract workers in the technology industry: Mediation of proactive commitment  and moderation of need for social approval and work experience ترجمه عنوان مقاله  افزایش کارایی کارکنان قراردادی در صنعت فناوری: میانجی بودن تعهد فعال و اعتدال نیاز به تایید اجتماعی و تجربه  کاری فرمت مقاله  PDF نوع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه محصول جدید در صنعت داروسازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improving healthcare quality: A technological and managerial innovation perspective ترجمه عنوان مقاله  مرکزیت یک شمشیر دو طرفه است: مرکز توجه دانش و توسعه محصول جدید در صنعت داروسازی ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان