مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying the critical factors of green supply chain management: Environmental benefits in Pakistan ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل بحرانی مدیریت زنجیره تامین سبز: مزایای محیطی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت سبز زنجیره تامین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A systematic literature review on green supply chain management: Research implications and future perspectives ترجمه عنوان مقاله بررسی ادبی سیستماتیک در زمینه مدیریت زنجیره تامین سبز: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین بر اساس اقتصاد دایره ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new holistic conceptual framework for green supply chain management performance assessment based on circular economy ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب مفهومی کلی جامع برای ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance of green supply chain management: A systematic review and meta analysis ترجمه عنوان مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی منظم و متاآنالیز فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات محرک مشتری و هزینه عملکرد زیست محیطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of customer and cost drivers on green supply chain management practices and environmental performance ترجمه عنوان مقاله اثرات محرک مشتری و هزینه در شیوه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو سازی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view ترجمه عنوان مقاله شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو سازی هند: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت چرم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling the interrelationships among barriers to sustainable supply chain management in leather industry ترجمه عنوان مقاله مدل سازی رابطه بین موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید مدل مرتبه بالاتر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار: تایید یک مدل مرتبه بالاتر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه: آنالیز ادبیات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain quality management: A systematic review ترجمه عنوان مقاله مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار: بررسی سیستماتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش هایی برای مدیریت زنجیره تامین پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges for sustainable supply chain management: When stakeholder collaboration becomes conducive to corruption ترجمه عنوان مقاله چالش هایی برای مدیریت زنجیره تامین پایدار: مشارکت ذینفعان و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: مدل تصمیم گیری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Decision models for transformation and maturity ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار: مدل تصمیم گیری برای کمال و دگرگونی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار چند سطحی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 58 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-tier sustainable supply chain management: The role of Supply chain leadership ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار چند سطحی: نقش رهبری زنجیره تامین فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان