دانلود رایگان مقاله ISI بسامد یا فرکانس به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI بسامد یا فرکانس (Frequency) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف فرکانس: بسامد، تواتر یا فرکانس معیار اندازه‌گیری تعداد تکرار یک رخداد در یک واحد زمانی معین است. برای محاسبهٔ فرکانس بر روی یک بازهٔ زمانی ثابت، تعداد دفعات وقوع آن حادثه را در آن بازه می‌شماریم و سپس این تعداد را بر طول بازهٔ زمانی تقسیم می‌کنیم. در سیستم واحدهای SI، برای قدردانی و بزرگ داشت فیزیک‌دان آلمانی هاینریش رودولف هرتز، فرکانس با هرتز(Hz)؛ که یکای اندازه‌گیری فرکانس موج‌هااست، اندازه‌گیری می‌شود. یک هرتز به این معنی است که یک رویداد یک‌بار در هر ثانیه رخ می‌دهد.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بسامد یا فرکانس اینجا کلیک نمایید.