دانلود رایگان مقاله ISI علوم خاک به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاح زیررسته فرسایش خاک مراتع را به وسیله تغییر ترکیب جامعه تشدید کرد عنوان انگلیسی مقاله Understory shading exacerbated grassland soil erosion by changing community composition انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک مولکولی اهمیت ارگانیک در کشت کوتاه مدت گندم در خاک  – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک مولکولی اهمیت ارگانیک در کشت کوتاه مدت گندم در خاک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دینامیک مولکولی اهمیت ارگانیک در کشت کوتاه مدت گندم در خاک عنوان انگلیسی مقاله Molecular dynamics of organic matter in a tilled soil under short term wheat cultivation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودهای آلی و معدنی و هدایت و تحریک ترکیبات باکتریایی و قارچی همزیگاه در خاک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودهای آلی و معدنی و هدایت و تحریک ترکیبات باکتریایی و قارچی همزیگاه در خاک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کودهای آلی و معدنی به ترتیب ترکیبات باکتریایی و قارچی همزیگاه را در یک خاک fluvo-اکویک در چین شمالی تحریک می کنند عنوان انگلیسی مقاله Organic and inorganic fertilizers respectively drive bacterial and fungal community compositions in a fluvo-aquic soil in northern China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی برای تثبیت نیتروژن در غلات – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی برای تثبیت نیتروژن در غلات – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی برای تثبیت نیتروژن در غلات عنوان انگلیسی مقاله A Model for Nitrogen Fixation in Cereal Crops انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری استروویت از فاضلاب های کشاورزی و استفاده مجدد از آنها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری استروویت از فاضلاب های کشاورزی و استفاده مجدد از آنها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری استروویت از فاضلاب های کشاورزی و استفاده مجدد از آنها در زمین های کشاورزی: وضعیت و مانع تا بستن حلقه های مغذی عنوان انگلیسی مقاله Formation of struvite from agricultural wastewaters and its reuse on farmlands: Status and hindrances to closing the nutrient loop انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک و ارتباط آن با ساختار خاک در استان فارس، ایران عنوان انگلیسی مقاله Portable wind tunnel experiments to study soil erosion by wind and its link to soil properties in the Fars province, Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر وجود کربن در تولید گندم و ذرت در فلات Loess چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of different tillage practices on the carbon footprint of wheat and maize production in the Loess Plateau of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور عنوان انگلیسی مقاله Root cell wall solutions for crop plants in saline soils انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصال قابلیت های میکروبی با خاک و سلامت گیاه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصال قابلیت های میکروبی با خاک و سلامت گیاه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتصال قابلیت های میکروبی با خاک و سلامت گیاه: گزینه های پایدار کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله Connecting microbial capabilities with the soil and plant health: Options for agricultural sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنگره علوم خاک ایران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنگره علوم خاک ایران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنگره علوم خاک ایران: تاریخچه (۱۹۷۲-۲۰۱۷) و نکات برجسته انتخاب شده عنوان انگلیسی مقاله Iranian Soil Science Congress: History (1972–۲۰۱۷) and selected highlights انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن و حل محلول شیمیایی یک گیاه چای در چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of long-term nitrogen application on soil acidification and solution chemistry of a tea plantation in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول و استفاده موثر از کود عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy decision support system for improving the crop productivity and efficient use of fertilizers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی در طول یخ زدن خاک عنوان انگلیسی مقاله An investigation of pore water pressure and consolidation phenomenon in the unfrozen zone during soil freezing انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته علوم خاک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر