دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 11 از 13 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Controlling mechanism of absence seizures by deep brain stimulus applied on subthalamic nucleus ترجمه عنوان مقاله مکانیسم کنترل تشنج ابسنس با محرک مغزی عمیق اعمال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی پویایی تشنج ابسنس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وابستگی پویایی تشنج ابسنس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dependence of absence seizure dynamics on physiological parameter evolution ترجمه عنوان مقاله وابستگی پویایی تشنج ابسنس ناشی از تکامل پارامترهای فیزیولوژیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تشنج پتیت مال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تشنج پتیت مال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A brief history of typical absence seizures — Petit mal revisited ترجمه عنوان مقاله تاریخچه مختصر تشنج غائب معمولی – بازبینی تشنج پتیت مال فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پویایی غیرخطی الکتروانسفالوگرافی خواب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پویایی غیرخطی الکتروانسفالوگرافی خواب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear dynamical analysis of sleep electroencephalography using fractal and entropy approaches ترجمه عنوان مقاله تحلیل پویایی غیرخطی الکتروانسفالوگرافی خواب با استفاده از روشهای فراکتال و آنتروپی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در فیلم ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در فیلم ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Characterization of electroencephalography signals for estimating saliency features in videos ترجمه عنوان مقاله مشخص کردن سیگنال های الکتروانسفالوگرافی برای تخمین ویژگی های برجسته در فیلم ها […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benign rolandic epilepsy and generalized paroxysms: A study of 13 patients. ترجمه عنوان مقاله صرع خوش خیم rolandic و پراکسیسم عمومی: مطالعه ۱۳ بیمار فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mood disorders in familial epilepsy: A test of shared etiology ترجمه عنوان مقاله اختلالات خلقی در بیماری صرع خانوادگی: آزمایشی از اتیولوژی اشتراکی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Addressing social skills deficits in adults with Williams syndrome ترجمه عنوان مقاله رفع نقایص مهارت های اجتماعی بزرگسالان با سندرم ویلیامز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

۷مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی – اسپرینگر ۲۰۱۷

۷مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of EEG signals and its application to neuromarketing ترجمه عنوان مقاله آنالیز سیگنال های EEG و کاربرد آن در بازاریابی عصبی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of ADHD associated genes in neurodevelopment ترجمه عنوان مقاله نقش ژن های مرتبط با اختلال بیش فعالی – کم توجهی در رشد عصبی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hypoparathyroidism Causing Seizures: When Epilepsy Does Not Fit ترجمه عنوان مقاله منجر شدن کم کاری غده پارتیروئید به تشنج: زمانی که صرع سازگار نیست فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج جراحی بیماران با صرع لوب گیجگاهی دو طرفه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتایج جراحی بیماران با صرع لوب گیجگاهی دو طرفه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The surgical outcome of patients with bilateral temporal lobe epilepsy ترجمه عنوان مقاله نتایج جراحی بیماران با صرع لوب گیجگاهی دو طرفه فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره – هینداوی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره – هینداوی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Fecal Microbiota Transplantation on a Child with Tourette Syndrome ترجمه عنوان مقاله اثر پیوند Fecal Microbiota در کودک مبتلا به نشانگان توره فرمت […]