دانلود رایگان مقاله ISI شبکه بیزی به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه بیزی (Bayesian Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
شبکه های بیزین: یا شبکه باور یا شبکه باور بیزی یک گراف جهت‌دار غیرمدور است که مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی و نحوه ارتباط مستقل آنها را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه یک شبکه بیزی می‌تواند نشان دهنده ارتباط بین علت بیماری‌ها با خود آنها باشد. پس با داشتن عوامل باید بتوان احتمال یک بیماری خاص را در یک بیمار تشخیص داد. شبکه بیزین یک ابزار نسبتاً جدید برای شناسایی (هویت) روابط احتمالی به منظور پیشگویی یا ارزیابی کلاس عضویت است.
رشته های مرتبط: آمار و مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه بیزی اینجا کلیک نمایید.