مقالات مدیریت الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فکری در تجسم اطلاعات کسب و کار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت فکری در تجسم اطلاعات کسب و کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Business Information Visualization Intellectual Contributions: An Integrative Framework of Visualization Capabilities and Dimensions of Visual Intelligence ترجمه عنوان مقاله  مشارکت فکری در تجسم اطلاعات کسب و کار: یک چارچوب یکپارچه از قابلیت های تجسم و ابعاد هوش بصری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک بازار کار و بازده تولید ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک بازار کار و بازده تولید ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Labor Market Frictions and Production Efficiency in Public Schools ترجمه عنوان مقاله  اصطکاک های بازار کار و بازده تولید در مدارس دولتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد پولی مجله  اقتصاد بازنگری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه عملکرد ارائه دهندگان محتوای دیجیتال با راهبرد های مختلف قیمت گذاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه عملکرد ارائه دهندگان محتوای دیجیتال با راهبرد های مختلف قیمت گذاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficiency comparison of digital content providers with different pricing strategies ترجمه عنوان مقاله  مقایسه کارایی ارائه دهندگان محتوای دیجیتال با استراتژی های مختلف قیمت گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهمگونی فروشندگان و تفاوت در راهبرد قیمت گذاری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناهمگونی فروشندگان و تفاوت در راهبرد قیمت گذاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Heterogeneity of sellers in housing market: Difference in pricing strategies ترجمه عنوان مقاله  عدم تجانس فروشندگان در بازار مسکن: تفاوت در استراتژی های قیمت گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت گذاری اطلاعات بر مبنای کیفیت داده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت گذاری اطلاعات بر مبنای کیفیت داده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Data pricing strategy based on data quality ترجمه عنوان مقاله  استراتژی قیمت گذاری اطلاعات بر اساس کیفیت داده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  کامپیوتر و مهندسی صنایع – Computers & Industrial […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Price strategies by German and British tour operators in Mallorca ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و  گردشگری و توریسم گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص راهبردهای رقابتی برای هر مرحله از سیکل عمر نهایی اینترمدال ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص راهبردهای رقابتی برای هر مرحله از سیکل عمر نهایی اینترمدال ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying competitive strategies for each phase of the intermodal terminal life cycle ترجمه عنوان مقاله  شناسایی استراتژی های رقابتی برای هر مرحله از چرخه عمر پایانی اینترمدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر راهبرد رقابتی شرکت کوچک بر مشارکت اجتماعی و محیطی آنها ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر راهبرد رقابتی شرکت کوچک بر مشارکت اجتماعی و محیطی آنها ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The effect of small firms’ competitive strategies on their community and environmental engagement ترجمه عنوان مقاله  تاثیر استراتژی های رقابتی شرکت های کوچک بر روی مشارکت اجتماعی و محیطی آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supply chain perspective on competitive strategies and green supply chain management strategies ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز زنجیره تامین در استراتژی های رقابتی و استراتژی های مدیریت زنجیره تامین سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکره بندی گرایش کارآفرینی و راهبرد رقابتی جهت کارایی بالا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیکره بندی گرایش کارآفرینی و راهبرد رقابتی جهت کارایی بالا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Configurations of entrepreneurial orientation and competitive strategy for high performance ترجمه عنوان مقاله  پیکره بندی جهت گیری کارآفرینی و استراتژی رقابتی برای عملکرد بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Decarbonization under Green Growth Strategies? The case of South Korea ترجمه عنوان مقاله  کربن سازی در استراتژی های رشد سبز؟ مورد کره جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و محیط زیست گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات استراتژی های رشد در سیاست منابع انسانی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات استراتژی های رشد در سیاست منابع انسانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Impacts of Growth Strategies on Human Resources Policies ترجمه عنوان مقاله  تاثیرات راهبردهای رشد در سیاست های منابع انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک منابع انسانی مجله پروسیدیا – علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد رشد  و تکامل مدل تجاری خصوصی سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد رشد و تکامل مدل تجاری خصوصی سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Inorganic growth strategies and the evolution of the private equity business model ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های رشد  و تکامل مدل کسب و کار خصوصی سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت […]