مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نفوذ بارش بر نشست فونداسیون سطحی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of rainfall infiltration and hysteresis on the settlement of shallow foundations in unsaturated soil ترجمه عنوان مقاله اثرات نفوذ بارش و هیسترزیس بر نشست […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی فونداسیون سطحی بر روی خاک روانگرا – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical Modeling of Shallow Foundation on Liquefiable Soil Under Sinusoidal Loading ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عددی فونداسیون سطحی بر روی خاک روانگرا تحت بارگیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مرزی بر پاسخ لرزه ای یک شیب خاک سه بعدی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Boundary Effect on the Seismic Response of a Three-dimensional Soil Slope with a Shallow Foundation on Top ترجمه عنوان مقاله اثر مرزی بر پاسخ لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تنش در مقابل رفتار نشست فونداسیون سطحی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling the stress versus settlement behavior of shallow foundations in unsaturated cohesive soils extending the modified total stress approach ترجمه عنوان مقاله مدل سازی تنش در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشست ساختمان با فونداسیون سطحی ناشی از روانگرایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction-induced settlement and tilting of buildings with shallow foundations based on field and laboratory observation ترجمه عنوان مقاله نشست و شیب ساختمان با فونداسیون های سطحی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل محیطی فونداسیون های سطحی ساختمان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental analysis of building shallow foundations: The influence of prefabrication, typology, and structural design codes ترجمه عنوان مقاله تحلیل محیطی فونداسیون های سطحی ساختمان: تاثیر پیش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست بارگذاری فونداسیون سطحی در خاک رس نرم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Large-scale shallow foundation load tests on soft clay – At the National Field Testing Facility (NFTF), Ballina, NSW, Australia ترجمه عنوان مقاله تست های بارگذاری فونداسیون […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بار نشست و فونداسیون سطحی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insights from a shallow foundation load-settlement prediction exercise ترجمه عنوان مقاله نگرشی از تمرین پیش بینی بار نشست و فونداسیون سطحی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی رفتارهای خاک قبل و بعد از روانگرایی جریان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Unified modeling of soil behaviors before/after flow liquefaction ترجمه عنوان مقاله مدلسازی یکپارچه رفتارهای خاک قبل و بعد از روانگرایی جریان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری لرزه ای پی کم عمق در خاک آهکی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundations Located on the Two-Layered Clayey Soils ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ظرفیت باربری لرزه ای پی های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری پی های کم عمق در شن از N و φ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Comparative Study on Bearing Capacity of Shallow Foundations in Sand from N and ϕ ترجمه عنوان مقاله مطالعات تطبیقی در مورد ظرفیت باربری پی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of bearing capacity of thin-walled foundation: a simulation approach ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک: یک روش شبیه سازی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل مدل غیر پارامتری در پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The potential of nonparametric model in foundation bearing capacity prediction ترجمه عنوان مقاله پتانسیل مدل غیر پارامتری در پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان