مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مرزی بر پاسخ لرزه ای یک شیب خاک سه بعدی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Boundary Effect on the Seismic Response of a Three-dimensional Soil Slope with a Shallow Foundation on Top ترجمه عنوان مقاله اثر مرزی بر پاسخ لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای موج شکن ها در زمین های پیچیده – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic behavior of breakwaters on complex ground by numerical tests: Liquefaction and post liquefaction ground settlements ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای موج شکن ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و پاسخ پس از روانگرایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A 3D model for earthquake-induced liquefaction triggering and post-liquefaction response ترجمه عنوان مقاله یک مدل سه بعدی برای رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و پاسخ پس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی لرزه ای اولیه ساختمان ها با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A “direct five-step procedure” for the preliminary seismic design of buildings with added viscous dampers ترجمه عنوان مقاله “روش مستقیم پنج مرحله ای” برای طراحی لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی لرزه ای قاب های RC با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simplified probabilistic seismic assessment of RC frames with added viscous dampers ترجمه عنوان مقاله ارزیابی لرزه ای احتمالی ساده از قاب های RC با میراگرهای ویسکوز […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی روش های طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of optimal design methods of viscous dampers ترجمه عنوان مقاله ارزیابی روش های طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ساختمان پس از زلزله با منطق فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-earthquake assessment of buildings damage using fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ساختمان پس از زلزله با استفاده از منطق فازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ های لرزه ای سازه های بتنی با توجه به میزان فشار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental and numerical investigations on seismic responses of reinforced concrete structures considering strain rate effect ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی و عددی در پاسخ های لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ لرزه ای سازه های پل با ستون های قطعه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical studies on the seismic responses of bridge structures with precast segmental columns ترجمه عنوان مقاله مطالعات عددی در مورد پاسخ لرزه ای سازه های پل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ته نشست روانگرای لایه لایه بر پاسخ لرزه ای ساختمان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of layered liquefiable deposits on the seismic response of an underground structure ترجمه عنوان مقاله اثرات ته نشست روانگرای لایه لایه بر پاسخ لرزه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پاسخ لرزه ای با میراگر جرمی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic response control with inelastic tuned mass dampers ترجمه عنوان مقاله کنترل پاسخ لرزه ای با میراگر جرمی تنظیم شده بدون کشش فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط مقیاس گذاری داده های لرزه ای زمین لرزه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Scaling relation of earthquake seismic data ترجمه عنوان مقاله روابط مقیاس گذاری داده های لرزه ای زمین لرزه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاوم سازی لرزه ای توزیع ستون RC – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal seismic retrofitted RC column distribution for an existing school building ترجمه عنوان مقاله مقاوم سازی لرزه ای توزیع ستون RC برای ساختمان مدرسه موجود فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان