مقاله انگلیسی رایگان در مورد منشاء حافظه سلول کشنده طبیعی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Origins of Natural Killer Cell Memory: Special Creation or Adaptive Evolution ترجمه عنوان مقاله منشاء حافظه سلول کشنده طبیعی: آفرینش خاص یا سازگاری تکاملی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی رابطه خطر انقراض محلی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the relationship between local extinction risk and position in range ترجمه عنوان مقاله ارزیابی رابطه خطر انقراض محلی و موقعیت آن در محدوده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همدردی با حیوانات: مروری بر مطالعات موجود – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Empathy for Animals: A Review of the Existing Literature ترجمه عنوان مقاله همدردی با حیوانات: مروری بر مطالعات موجود فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مردم سهامدار و استفاده از حیوانات در توسعه دارو – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 56 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human Stakeholders and the Use of Animals in Drug Development ترجمه عنوان مقاله مردم سهامدار و استفاده از حیوانات در توسعه دارو فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه پذیری حسابداری، تلاش و حاصل کار حسابرس – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting Comparability, Audit Effort, and Audit Outcomes ترجمه عنوان مقاله مقایسه پذیری حسابداری، تلاش و حاصل کار حسابرس فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental management accounting in local government: Functional and institutional imperatives ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی: دستورات تابعی و موسسه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تداخل باروری در حشرات – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reproductive interference in insects ترجمه عنوان مقاله تداخل باروری در حشرات فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط حشره شناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از محیط زیست در رقابت بین المللی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental protection without loss of international competitiveness ترجمه عنوان مقاله حفاظت از محیط زیست بدون هیچگونه بازندگی در رقابت بین المللی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجازات و حقوق در شهروندی اتحادیه اروپا – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Punishment and Rights in European Union Citizenship: Persons or Criminals? ترجمه عنوان مقاله مجازات و حقوق در شهروندی اتحادیه اروپا: افراد یا مجرمین؟ فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران جهانی مسکن ارزان قیمت – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Global Crisis of Affordable Housing: Architecture Versus Neoliberalism ترجمه عنوان مقاله بحران جهانی مسکن ارزان قیمت: معماری در مقابل نئولیبرالیسم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت آب در دنیای تحول – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water Security in a Changing World ترجمه عنوان مقاله امنیت آب در دنیای تحول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of a high-speed railway on residential land prices ترجمه عنوان مقاله تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه فاضلاب کارخانه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancement of Bioelectricity Generation from Treatment of Distillery Wastewater Using Microbial Fuel Cell ترجمه عنوان مقاله افزایش تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه […]

مشاهده و دانلود رایگان