مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Linking social and economic responsibilities with financial performance: The role of innovation ترجمه عنوان مقاله  ایجاد ارتباط بین مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی با عملکرد مالی: نقش نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جابجایی آشفته صنعتی ابتکار تصفیه خانه زیستی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Understanding network emergence after turbulent industrial relocation: A Swedish biorefinery initiative ترجمه عنوان مقاله  درک ظهور شبکه پس از جابجایی آشفته صنعتی: یک ابتکار تصفیه خانه زیستی سوئدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب بندی ارتباط تحقیق برای عمل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reframing the relevance of research to practice ترجمه عنوان مقاله  چارچوب بندی مجدد ارتباط تحقیق برای عمل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت اروپایی – European Management Journal دانشگاه  مرکز تحقیقات فنی فنلاند کلمات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A scientific realism perspective on scientific progress in marketing: An analysis of theory testing in  marketing’s major journals ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی: تجزیه و تحلیل آزمایش نظریه در مجلات اصلی بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه فرایندی موفقیت مشارکت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cross-sector social partnership success: A process perspective on the role of relational factors ترجمه عنوان مقاله  موفقیت مشارکت اجتماعی میان بخشی: دیدگاه فرایندی بر نقش عوامل رابطه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری سهامدار متناسب با شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Is stakeholder orientation relevant for European firms? ترجمه عنوان مقاله  آیا جهت گیری سهامداران متناسب با شرکت های اروپایی است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد مالی و اقتصاد پولی مجله  مجله مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accounting for sampling weights in PLS path modeling: Simulations and empirical examples ترجمه عنوان مقاله  حسابداری برای سنگینی نمونه برداری در مدل سازی مسیر PLS: شبیه سازی و نمونه تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تحلیلی مدل سازی مسیر حداقل مربع

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Choosing PLS path modeling as analytical method in European management research: A realist perspective ترجمه عنوان مقاله  انتخاب مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی به عنوان روش تحلیلی در تحقیقات مدیریت اروپایی: یک دیدگاه واقع گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه موردی کیفی در مجله مدیریت و کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The use of qualitative case studies in top business and management journals: A quantitative analysis of  recent patterns ترجمه عنوان مقاله  استفاده از مطالعات موردی کیفی در مجلات مدیریت و کسب و کار برتر: یک تجزیه و تحلیل کمی از الگوهای اخیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی معادله ساختاری مربع جزئی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  European management research using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) ترجمه عنوان مقاله  پژوهش مدیریت اروپایی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کار با عملکرد بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are High-Performance Work Systems always a valuable retention tool? The roles of workforce feminization  and flexible work arrangements ترجمه عنوان مقاله  آیا سیستم کار با عملکرد بالا همیشه یک ابزار ابقای با ارزش است؟ نقش استفاده از نیروی کار زن و مقدمات کار انعطاف  پذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری شرکت و مقررات زیست محیطی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Corporate investments and environmental regulation: The role of regulatory uncertainty, regulation-induced  uncertainty, and investment history ترجمه عنوان مقاله  سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و مقررات زیست محیطی: نقش عدم قطعیت قانونی، عدم اطمینان ناشی از مقررات، و  تاریخ سرمایه گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش رهبری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The challenges of leadership in the third sector ترجمه عنوان مقاله  چالش های رهبری در بخش سوم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت اروپایی – European Management Journal دانشگاه  دانشکده کسب و کار، دانشگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان