دانلود رایگان مقاله ISI سیل و سیلاب به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر ابتکارات آمادگی در برابر سیل در میان بنگاههای کوچک و متوسط واقع در منطقه مستعد سیل عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing flood disaster preparedness initiatives among small and medium enterprises located at flood-prone area انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب های سیاستگذاری موثر برای اجرای مدیریت یکپارچه خطر سیل – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب های سیاستگذاری موثر برای اجرای مدیریت یکپارچه خطر سیل – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب های سیاستگذاری موثر برای اجرای مدیریت یکپارچه خطر سیل: تجزیه و تحلیل برنامه “فضا برای رودخانه” عنوان انگلیسی مقاله Effective policy instrument mixes for implementing integrated flood risk management: An analysis of the ‘Room for the River’ program انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تغییرات جوی بر اوج جریان رودخانه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات تغییرات جوی بر اوج جریان رودخانه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات تغییرات جوی بر اوج جریان رودخانه: ترکیب مدل سازی هیدرولوژیکی در مقیاس ملی و پیش بینی های احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Climate change impacts on peak river flows: Combining national-scale hydrological modelling and probabilistic projections انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص سیل ناگهانی شهری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص سیل ناگهانی شهری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص سیل ناگهانی شهری بر اساس تاریخچه بارش های باران عنوان انگلیسی مقاله Urban flash flood index based on historical rainfall events انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی وضعیت فعلی مدلسازی سیل برای مدیریت ریسک سیل شهری در کشورهای در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله A review of the current status of flood modelling for urban flood risk management in the developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل- الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل- الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برهم زنی سیل، جبران و شکاف میانی ناشی از سیل در یک بستر شنی بزرگ رودخانه عنوان انگلیسی مقاله Flood disturbance, recovery, and inter-flood incision on a large sandbed river انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه برداری خطر سیل برای ظرفیت بازیابی اجتماعی و اقتصادی از طریق شاخص چند معیاری عنوان انگلیسی مقاله Mapping The Flood Risk to Socioeconomic Recovery Capacity through a Multicriteria Index انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش رابطه بین مدیریت ریسک سیل و برگشت سیل عنوان انگلیسی مقاله Exploring the relation between flood risk management and flood resilience انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه کشی ریسک سیل قرن ۲۱ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه کشی ریسک سیل قرن ۲۱ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه کشی ریسک سیل قرن ۲۱ در مکان های منتخب خدمات پارک ملی ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله ۲۱st Century flood risk projections at select sites for the U.S. National Park Service انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت اطمینان سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل عنوان انگلیسی مقاله Multi-hazard system reliability of flood control levees انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکار سازی مکانیسم پاسخ فشار سیل و خشکی در سویا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکار سازی مکانیسم پاسخ فشار سیل و خشکی در سویا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Proteomic approaches to uncover the flooding and drought stress response mechanisms in soybean ترجمه عنوان مقاله رویکرد های پروتئومیک برای آشکار سازی مکانیسم های پاسخ فشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی قابلیت انعطاف پذیری طراحی شهری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی قابلیت انعطاف پذیری طراحی شهری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From engineering to evolutionary, an overarching approach in identifying the resilience of urban design to flood ترجمه عنوان مقاله از مهندسی به تکامل، یک رویکرد کلی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درجه خطر عمل مرحله ای مخزن سد خاکی در فصل سیل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درجه خطر عمل مرحله ای مخزن سد خاکی در فصل سیل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A quantitative model for danger degree evaluation of staged operation of earth dam reservoir in flood season and its application ترجمه عنوان مقاله یک مدل کمی […]

دانلود رایگان مقاله ISI سیل و سیلاب (Flood and Floodwater) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

سیل: سیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب رفتن گستره‌ای از زمین و طوفانی شدن می‌باشد. در معنای «آب جاری شده»، کاربرد این واژه بر ریزش جریان دلالت داشته و مخالف معنی عدم ریزش یا «فرونشینی» است. «سیل»، طوفان جهانی افسانه و احتمالاً” تاریخ، بعنوان طوفان در اساطیر بکار رفته‌است. در خلال یا پس از یک بارندگی شدید، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می‌گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهای آن، شاید بتوان با درجه‌ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهای آتی منطقه را مشخص کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده سیل و سیلاب اینجا کلیک نمایید.