دانلود رایگان مقاله ISI فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP: فرآیند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری است. انتخاب سنجه ها یا Criterions بخش اول واکاوی AHP است. سپس براساس سنجه های شناسایی شده نامزدها ارزیابی می شوند. واژه گزینه‌ها یا نامزدها هم معنای واژه Alternative یا Candidates بوده و به جای هم بکار روند. علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم.
رشته های مرتبط: مدیریت و مهندسی صنایع
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده فرایند تحلیل سلسله مراتبی اینجا کلیک نمایید.