دانلود رایگان مقاله ISI زنجیره تامین پایدار به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری تامین کننده در یکپارچه سازی زنجیره تامین و عملکرد پایدار – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری تامین کننده در یکپارچه سازی زنجیره تامین و عملکرد پایدار – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری تامین کننده در یکپارچه سازی زنجیره تامین و عملکرد پایدار در صنعت هتلداری عنوان انگلیسی مقاله Supplier innovativeness in supply chain integration and sustainable performance in the hotel industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و انعطاف شرکت در پاندمی کووید ۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بکارگیری تکنولوژی دیجیتال و انعطاف شرکت در پاندمی کووید ۱۹ – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استقرار فناوری دیجیتال و انعطاف پذیری شرکت: شواهدی از همه گیری کرونا عنوان انگلیسی مقاله Digital technology deployment and firm resilience: Evidence from the COVID-19 pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک سازمانی از مدیریت زنجیره تأمین پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک سازمانی از مدیریت زنجیره تأمین پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت درک سازمانی از تحول مورد نیاز برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار: مفاهیم نیرو و میدان و تلاشهای افتراقی عنوان انگلیسی مقاله Toward an organizational understanding of the transformation needed for sustainable supply chain management: The concepts of force-field and differential efforts انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی عنوان انگلیسی مقاله A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به بیماران – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به بیماران – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تلاش های کیفی در زنجیره های تأمین پزشکی با توجه به مزایای بیماران عنوان انگلیسی مقاله Quality efforts in medical supply chains considering patient benefits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین با توجه به الگوی توسعه پایدار: مطالعه موردی در صنعت کابل عنوان انگلیسی مقاله Supply chain network design considering sustainable development paradigm: A case study in cable industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: سهم بازارهای عرضه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: سهم بازارهای عرضه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Contributions of supplies markets ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار: سهم بازارهای عرضه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: مدل تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار: مدل تصمیم گیری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management: Decision models for transformation and maturity ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت ها و چالش ها در زنجیره عرضه پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصت ها و چالش ها در زنجیره عرضه پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرصت ها و چالش ها در زنجیره عرضه پایدار: یک دیدگاه تحقیق در عملیات عنوان انگلیسی مقاله Opportunities and challenges in sustainable supply chain: An operations research perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کمی برای سنجش عملکرد زنجیره تامین پایدار محیطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کمی برای سنجش عملکرد زنجیره تامین پایدار محیطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل کمی برای سنجش عملکرد زنجیره تامین پایدار محیطی عنوان انگلیسی مقاله A quantitative model for environmentally sustainable supply chain performance measurement انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف اقتصادی و زیست محیطی ابتکارات توسعه پايدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف اقتصادی و زیست محیطی ابتکارات توسعه پايدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقاطع اهداف اقتصادی و زیست محیطی ابتکارات توسعه پايدار عنوان انگلیسی مقاله Intersection of economic and environmental goals of sustainable development initiatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت پایداری اجتماعی در مدیریت زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت پایداری اجتماعی در مدیریت زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت پایداری اجتماعی در مدیریت زنجیره تامین: درسهایی از مطالعات موردی چندگانه در یک اقتصاد نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Advancing social sustainability in supply chain management: Lessons from multiple case studies in an emerging economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آن در مزیت رقابتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آن در مزیت رقابتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امکان استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آن در مزیت رقابتی در زمینه کلمبیایی عنوان انگلیسی مقاله Enablers of sustainable supply chain management and its effect on competitive advantage in the Colombian context انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI زنجیره تامین پایدار (Sustainable Supply Chain) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

رشته های مرتبط: مهندسی صنایع

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده زنجیره تامین پایدار اینجا کلیک نمایید.