مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات روان سنجی و روابط با رضایت شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Career Adapt-Abilities Scale—Iran Form: Psychometric properties and relationships with career satisfaction and entrepreneurial intentions ترجمه عنوان مقاله  مقیاس توانایی های فردی – شغلی: خصوصیات روان سنجی و روابط با رضایت شغلی و مقاصد کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  34 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نتیجه و روند مشاوره زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Life Design Counseling outcome and process: A case study with an adolescent ترجمه عنوان مقاله  نتیجه و روند مشاوره زندگی: یک مطالعه موردی از نوجوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شغلی به اکتشاف و تصمیم گیری حرفه ای ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Applying the social cognitive model of career self-management to career exploration and decision-making ترجمه عنوان مقاله  اعمال مدل شناختی اجتماعی از خود-مدیریت شغلی به اکتشاف و تصمیم گیری حرفه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش خستگی شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study ترجمه عنوان مقاله  آیا می توانیم کاری را انجام دهیم که خستگی شغلی را کاهش دهد و مشاغل را افزایش دهد؟ بررسی پنل سه ساله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس سازگاری توانایی شغلی فرم نیجریه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The career adapt-abilities scale-nigeria form: Psychometric properties and construct validity ترجمه عنوان مقاله  مقیاس سازگاری – توانایی شغلی – فرم نیجریه: خواص روان سنجی و اعتبار سازه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش آینده تعدیل سازگاری و تصمیم گیری شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Future orientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری و نگرش آینده، سازگاری و تصمیم گیری شغلی را تعدیل می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین سازگاری شغلی و پلتفرم محتوای شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relationship between career adaptability and job content plateau: The mediating roles of fit perceptions ترجمه عنوان مقاله  رابطه بین سازگاری شغلی و پلتفرم محتوای شغلی: نقش میانجی گری سازنده ادراکات مناسب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  25 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روایات مشاوره شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Creative writing for life design: Reflexivity, metaphor and change processes through narrative ترجمه عنوان مقاله  روایات مشاوره شغلی: داستان زندگی من و روایت های تصویری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی مجله  مجله رفتار حرفه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای وآنالیز ادبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The career construction interview and literary analysis ترجمه عنوان مقاله  مصاحبه ساخت و ساز حرفه ای و تجزیه و تحلیل ادبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی و روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاوره ساخت شغلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Critical moments in career construction counseling ترجمه عنوان مقاله  لحظات بحرانی در مشاوره ساخت شغلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی و علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  روانشناسی صنعتی و سازمانی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی حرفه ای تغییرات در گفتگو زندگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exploring changes during life and career design dialogues ترجمه عنوان مقاله  بررسی تغییرات در گفتگوهای زندگی و طراحی حرفه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10  صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی مجله  مجله رفتار حرفه ای – Journal of Vocational Behavior […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقدمه ای بر موضوع جنسیت و رهبری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Gender and leadership: Introduction to the special issue ترجمه عنوان مقاله  جنسیت و رهبری: مقدمه ای بر موضوع خاص فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  جامعه شناسی مجله  فصلنامه رهبری – The Leadership […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کار با اسب برای ایجاد مهارت رهبری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Working with horses to develop shared leadership skills for nursing executives ترجمه عنوان مقاله  کار با اسب برای ایجاد مهارت های رهبری مشترک برای مدیران پرستاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت استراتژیک […]

مشاهده و دانلود رایگان