دانلود رایگان مقاله ISI آمار ریاضی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان هم پایه سازی ملین قطبی و تغییر ناپذیری مستوی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان هم پایه سازی ملین قطبی و تغییر ناپذیری مستوی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمان هم پایه سازی ملین قطبی و تغییر ناپذیری مستوی عنوان انگلیسی مقاله Mellin polar coordinate moment and its affine invariance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی حباب های مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی حباب های مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه مجموعه داده های تو در تو و تعیین عینی inceptions حباب های مالی عنوان انگلیسی مقاله Comparing nested data sets and objectively determining financial bubbles’ inceptions انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ترکیبی از اثرات گاوسی معکوس تو در تو برای داده های طولی عنوان انگلیسی مقاله Nested Inverse Gaussian Mixed-Effects Model for Longitudinal Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط آماری برای سیستم های صف بندی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استنباط آماری برای سیستم های صف بندی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استنباط آماری برای سیستم های صف بندی Mt / G / Infinity تحت مشاهدات ناقص عنوان انگلیسی مقاله Statistical inference for Mt/G/Infinity queueing systems under incomplete observations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمودار کنترل نوع میانگین متحرک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمودار کنترل نوع میانگین متحرک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نمودار کنترل نوع میانگین متحرک وزنی نمایی تطبیقی برای نظارت بر میانگین فرآیند عنوان انگلیسی مقاله An adaptive exponentially weighted moving average-type control chart to monitor the process mean انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد جدید برای اندازه گیری خطر سیستمیک: یک مدل رابط دو متغیره برای داده های سانسور شده وابسته عنوان انگلیسی مقاله A new approach to measure systemic risk: A bivariate copula model for dependent censored data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حداقل مربعات تصحیح شده برای مدل رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز حداقل مربعات تصحیح شده برای مدل رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز حداقل مربعات تصحیح شده برای مدل رگرسیون خطی عملکردی عنوان انگلیسی مقاله Analysis of regularized least squares for functional linear regression model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی رگرسیون خطی خوشه ای با محدودیت های مقیاس نرم – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی رگرسیون خطی خوشه ای با محدودیت های مقیاس نرم – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی رگرسیون خطی خوشه ای با محدودیت های مقیاس نرم عنوان انگلیسی مقاله Clusterwise linear regression modeling with soft scale constraints انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون خطی قدرتمند برای استحکام برشی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون خطی قدرتمند برای استحکام برشی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robust Linear Regression for Undrained Shear Strength Data ترجمه عنوان مقاله رگرسیون خطی قدرتمند برای اطلاعات استحکام برشی نامقاوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش گروهی مدل رسیدگی به اطلاعات چوب درخت بلوط – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش گروهی مدل رسیدگی به اطلاعات چوب درخت بلوط – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of multiple linear regression and group method of data handling models for 2 predicting sunset yellow dye removal onto activated carbon from oak tree wood […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aero-Material Consumption Prediction Based on Linear Regression Model ترجمه عنوان مقاله پیش بینی مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد مداوم مدل های رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد مداوم مدل های رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consistent estimation of linear regression models using matched data ترجمه عنوان مقاله برآورد مداوم مدل های رگرسیون خطی با استفاده از داده های همسان فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل RKHS برای انتخاب متغیر در رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل RKHS برای انتخاب متغیر در رگرسیون خطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An RKHS model for variable selection in functional linear regression ترجمه عنوان مقاله مدل RKHS برای انتخاب متغیر در رگرسیون خطی کارکردی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته آمار ریاضی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر