دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت دانش - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قاب استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی SME ها با مدیریت دانش – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قاب استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی SME ها با مدیریت دانش – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از مدیریت دانش مشتری عنوان انگلیسی مقاله Social Media Marketing Strategy Framework of SMEs Using Customer Knowledge Management انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های سازگاری با فرهنگ سازمانی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های سازگاری با فرهنگ سازمانی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های سازگاری با فرهنگ سازمانی: بین المللی سازی از طریق رهبری فراگیر و متقابل عنوان انگلیسی مقاله Challenges of adapting to organizational culture: Internationalization through inclusive leadership and mutuality انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساماندهی برای ایجاد دانش در یک پروژه استراتژیک نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساماندهی برای ایجاد دانش در یک پروژه استراتژیک نوآوری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازماندهی برای ایجاد دانش در یک پروژه استراتژیک نوآوری بین سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Organizing for knowledge creation in a strategic interorganizational innovation project انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و نوآوری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Expanding competitive advantage through organizational culture, knowledge sharing and organizational innovation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنجاه سال تحقیق در زمینه مدیریت اطلاعات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنجاه سال تحقیق در زمینه مدیریت اطلاعات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پنجاه سال تحقیق در زمینه مدیریت اطلاعات: تجزیه و تحلیل ساختار مفهومی با استفاده از مدل سازی موضوع ساختاری عنوان انگلیسی مقاله Fifty years of information management research: A conceptual structure analysis using structural topic modeling انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب دانش برای امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب دانش برای امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جذب دانش برای امنیت سایبری: نقش باورهای انسانی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge absorption for cyber-security: The role of human beliefs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مدیریت کیفیت کل بر پایداری شرکتی از طریق تأثیر تعدیل کننده مدیریت دانش عنوان انگلیسی مقاله Impact of total quality management on corporate sustainability through the mediating effect of knowledge management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ادغام فناوری معلمان با توجه به ویژگی و ساختار دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر ادغام فناوری معلمان با توجه به ویژگی و ساختار دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر ادغام فناوری معلمان نیجریه: با توجه به ویژگی ها، ساختارهای دانش، شیوه ها و باورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting Nigerian teacher educators’ technology integration: Considering characteristics, knowledge constructs, ICT practices and beliefs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دقیق عملکرد مدیریت پروژه اصلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دقیق عملکرد مدیریت پروژه اصلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تسخیر ناهمگونی در منابع هماهنگ برای پیش بینی دقیق (کمتر به طور جداگانه) عملکرد مدیریت پروژه اصلی عنوان انگلیسی مقاله Capturing heterogeneities in orchestrating resources for accurately forecasting high (separately low) project management performance انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شایستگی های رهبر در به اشتراک گذاری دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شایستگی های رهبر در به اشتراک گذاری دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شایستگی های رهبر در به اشتراک گذاری دانش و عملکرد شغلی: نظریه سرمایه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله The effect of leader competencies on knowledge sharing and job performance: Social capital theory انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی بنیان های خرد اشتراک دانش در نوآوری باز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آشکارسازی بنیان های خرد اشتراک دانش در نوآوری باز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آشکارسازی بنیان های خرد اشتراک دانش در مشارکتهای نوآوری باز: چشم انداز مبتنی بر قصد انتقال فناوری عنوان انگلیسی مقاله Uncovering the micro-foundations of knowledge sharing in open innovation partnerships: An intention-based perspective of technology transfer انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده ها درباره سرمایه اجتماعی و یکپارچه سازی دانش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده ها درباره سرمایه اجتماعی و یکپارچه سازی دانش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه داده ها درباره سرمایه اجتماعی و یکپارچه سازی دانش در مدیریت پروژه عنوان انگلیسی مقاله Dataset on social capital and knowledge integration in project management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاء دانش و پویایی یادگیری سازمانی درباره عدم موفقیت نوآوری های دولت الکترونیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاء دانش و پویایی یادگیری سازمانی درباره عدم موفقیت نوآوری های دولت الکترونیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خلاء دانش: پویایی یادگیری سازمانی درباره اینکه چگونه نوآوری های دولت الکترونیک شکست میخورند؟ عنوان انگلیسی مقاله Knowledge vacuum: An organizational learning dynamic of how e-government innovations fail انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]