دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت منابع انسانی - صفحه 12 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی مربوط به مدیریت منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی مربوط به مدیریت منابع انسانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی مربوط به مدیریت منابع انسانی – راهنمای تمرین کننده های فرضیه ای عنوان انگلیسی مقاله Making HRM curriculum relevant – a hypothetical practitioners’ guide انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ساختاری مدیریت کیفیت جامع، ارزشهای كاری، رضایت شغلی و نگرش فرهنگ نسبت به ایمنی بیمار در میان پرستاران عنوان انگلیسی مقاله A structural model of total quality management, work values, job satisfaction and patient‐safety‐culture attitude among nurses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رضایتمندی آموزش، مزایای کارکنان و انگیزه ها برای تعهد کارکنان نیمه وقت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رضایتمندی آموزش، مزایای کارکنان و انگیزه ها برای تعهد کارکنان نیمه وقت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات رضایتمندی آموزش، مزایای کارکنان و انگیزه ها برای تعهد کارکنان نیمه وقت عنوان انگلیسی مقاله The effects of training satisfaction, employee benefits, and incentives on part-time employees’ commitment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشینه رفتارهای شهروندی مشتری در خدمات – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشینه رفتارهای شهروندی مشتری در خدمات – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی پیشینه رفتارهای شهروندی مشتری در خدمات عنوان انگلیسی مقاله Exploring antecedents of customer citizenship behaviors in services انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عملکرد تیم عملیاتی در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد توسط رهبری مشترک – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم عملکرد تیم عملیاتی در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد توسط رهبری مشترک – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری مشترک عملکرد تیم عملیاتی را در حضور تصمیم گیری شدید اجماع/تضاد تنظیم می کند: شواهدی از مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (BPR) عنوان انگلیسی مقاله Shared Leadership Regulates Operational Team Performance in the Presence of Extreme Decisional Consensus/Conflict: Evidences from Business Process Reengineering انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات جاری رهبری ادراک شده بر خلاقیت کارکنان – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات جاری رهبری ادراک شده بر خلاقیت کارکنان – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات جاری رهبری ادراک شده بر خلاقیت کارکنان: یک مدل واسطه ای تعدیل شده عنوان انگلیسی مقاله Trickle-Down Effects of Perceived Leader Integrity on Employee Creativity: A Moderated Mediation Model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت در رفتار مشتری – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت در رفتار مشتری – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت در رفتار مشتری: نقش واسطه ای تصویر سازمانی و رضایت مشتری عنوان انگلیسی مقاله Corporate social responsibility on customer behaviour: the mediating role of corporate image and customer satisfaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر پذیرش به عنوان یک سازمان اجتماعی بر خلاقیت کارکنان – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر پذیرش به عنوان یک سازمان اجتماعی بر خلاقیت کارکنان – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر پذیرفته شدن به عنوان یک سازمان اجتماعی مسئول بر خلاقیت کارکنان عنوان انگلیسی مقاله Exploring the impact of being perceived as a socially responsible organization on employee creativity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک رفتار سبز مصرف کننده در میان جوانان شهری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک رفتار سبز مصرف کننده در میان جوانان شهری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگاه تازه به درک رفتار سبز مصرف کننده در میان جوانان شهری در هند از طریق دیدگاه تئوری رفتار برنامه ریزی شده عنوان انگلیسی مقاله A fresh look at understanding Green consumer behavior among young urban Indian consumers through the lens of Theory of Planned Behavior انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، پوشش رسانه ها و ارزش سهامداران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، پوشش رسانه ها و ارزش سهامداران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت های محلی، پوشش رسانه ها و ارزش سهامداران عنوان انگلیسی مقاله Local corporate social responsibility, media coverage, and shareholder value انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبادل رهبر- عضو و خلاقیت کارکنان: اشتراک دانش – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبادل رهبر- عضو و خلاقیت کارکنان: اشتراک دانش – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبادل رهبر- عضو و خلاقیت کارکنان: اشتراک دانش: نقش واسطه ای تعدیل کننده قرارداد روانی عنوان انگلیسی مقاله Leader-member exchange and employee creativity: Knowledge sharing: the moderated mediating role of psychological contract انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اکتشافی، نوآوری مشارکتی و خلاقیت کارکنان – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اکتشافی، نوآوری مشارکتی و خلاقیت کارکنان – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری اکتشافی، نوآوری مشارکتی و خلاقیت کارکنان: اعتدال جمع گرایی در زمینه چینی عنوان انگلیسی مقاله Exploratory innovation, exploitative innovation and employee creativity: The moderation of collectivism in Chinese context انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک سیاست سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک سیاست سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک سیاست سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش معتدل کننده تعهد حرفه ای عنوان انگلیسی مقاله Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مدیریت منابع انسانی به زبان انگلیسی از مجلات ISI